TÚ SR zverejnil prvú časť dokumentu o internete v Slovenskej republike

05.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach prvú časť seriálu dokumentov o internete v Slovenskej republike. TÚ SR chce touto formou zvýšiť mieru verejnej informovanosti o činnosti úradu a o stave poskytovania verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet.

Dokument obsahuje okrem materiálov úradu aj prieskumy a iné materiály, ktoré vypracovali externé organizácie. "Externé organizácie poskytli materiály zdarma bez akéhokoľvek nároku na protislužbu," uviedol Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Vypracovanie dokumentu si nevyžiadalo žiadne financie zo štátneho rozpočtu, doplnil Michňa. Z dokumentu, ktorý je zverejnený na stránkach úradu bude čerpať informácie nielen verejnosť s možnosťou prístupu k internetu, ale predovšetkým masmédiá. "Najdôležitejšiu úlohu pri sprístupnení obsahu dokumentu občanom, ktorý nemajú prístup k internetu zohrajú masmédiá," uzavrel Michňa.

Dokument prináša informácie o vývoji počtu užívateľov internetu, informácie o vývoji konkurencie na telekomunikačnom trhu, krátky prehľad cien za najznámejšie možnosti pripojenia na internet, atď. Ďalšie dokumenty postupne prinesú informácie o dôvodoch nízkej penetrácie pripojenia do internetu a o možnostiach riešenia tohoto stavu.

Na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet neexistuje už cca 10 rokov monopol. Od účinnosti zákona č. 150/1992 Zb., ktorým bol zmenený pôvodný zákon o telekomunikáciách môžu na základe povolenia poskytovať túto službu fyzické alebo právnické osoby, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky. Podľa v súčasnosti platného zákona o telekomunikáciách je možné túto službu poskytovať na základe licencie, alebo na základe registrácie v zmysle podmienok všeobecného povolenia.

Momentálne najväčší výber zo spôsobov pripojenia na internet majú obyvatelia Bratislavy. Za obyvateľmi hlavného mesta nasledujú obyvatelia krajských miest. Ďalej zjednodušene platí, že zmenšujúcou sa lokalitou sa zmenšujú možnosti výberu pripojenia do siete internet.

K 31. decembru 2002 mali poskytovatelia telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet 134 048 zákazníkov pripojených na internet, z toho 63 533 bytových zákazníkov.

Kompetencie v oblasti informatizácie nedávno prešli z MŠ SR na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR. TÚ SR nemá kompetencie v oblasti informatizácie a nie je ani orgánom na ochranu spotrebiteľa. Poslaním TÚ SR je štátna regulácia telekomunikačných činností, t.j. utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. TÚ SR v zmysle schváleného štatútu podlieha Národnej rade Slovenskej republiky a vo svojej činnosti sa opiera predovšetkým o schválenú telekomunikačnú politiku a zákon o telekomunikáciách.

V Bratislave 4. augusta 2003.