TÚ SR zverejnil šesť návrhov všeobecných povolení

27.08.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR zverejnil na svojich internetových stránkach šesť návrhov všeobecných povolení. Jedno všeobecné povolenie bude na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov pozemných pohyblivých staníc satelitnej služby ARCANET Suitcase. Tri všeobecné povolenia budú na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení satelitnej služby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov systému THURAYA, EMS MSSAT, EMS PRODAT a Space Checker S - SMS. Ďalšie dve všeobecné povolenia budú na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého dosahu používaných pre detekciu pohybu a stráženie a na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého dosahu používaných pre lekárske inplantáty veľmi malého výkonu.

Zariadenia ARCANET Suitcase umožňujú digitálnu hlasovú a dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme: smer zostupný: 11,45 - 11,70 GHz a 12,50 - 12,75 GHz, smer vzostupný: 14,00 - 14,25 GHz.

Zariadenia EMS-MSSAT umožňujú digitálnu hlasovú, faxovú, dátovú a SMS (krátke správy) komunikáciu vo frekvenčnom pásme: smer zostupný: 1 525 - 1559 MHz s výnimkou 1 544 - 1 545 MHz, smer vzostupný: 1 626,5 - 1 660,5 MHz s výnimkou 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

Zariadenia umožňujú digitálny prenos dát s prenosovou rýchlosťou do 9,6 kbit/s (EMS PRODAT) a krátke textové správy (Space Checker S - SMS) vo frekvenčnom pásme: smer zostupný: 1 525 - 1559 MHz s výnimkou 1 544 - 1 545 MHz, smer vzostupný: 1 626,5 - 1 660,5 MHz s výnimkou 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

Zariadenia THURAYA umožňujú digitálny prenos hlasu, faxu, krátkych textových správ a dát s prenosovou rýchlosťou do 9,6 kbit/s a pracujú vo frekvenčnom úseku: smer zostupný: 1 525 - 1559 MHz s výnimkou 1 544 - 1 545 MHz, smer vzostupný: 1 626,5 - 1 660,5 MHz s výnimkou 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

Všeobecné povolenia pre ARCANET Suitcase, THURAYA, EMS MSSAT, EMS PRODAT a Space Checker S - SMS aplikujú rozhodnutia CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) o vyňatí uvedených terminálov z individuálneho povoľovania a rozhodnutia o voľnej cirkulácii uvedených terminálov v členských krajinách CEPT. Všeobecné povolenia pre zariadenia na detekciu pohybu... a pre lekárske inplantáty aplikujú rozhodnutia CEPT - ERC o vyčlenení frekvencií, technické charakteristiky a vyňatí zariadení malého dosahu z individuálneho povoľovania.

Všeobecné povolenie vydáva úrad pre vopred neurčený okruh vykonávateľov telekomunikačných činností. Návrh všeobecného povolenia bude zverejnený vo vestníku ministerstva najmenej 90 dní predo dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na zaujatie stanoviska a s údajom, kde a v akej lehote možno k návrhu uplatniť pripomienky.

Návrh znení všeobecných povolení.

V Bratislave 27. augusta 2002.