TÚ SR zverejnil všeobecné povolenie na Internet

24.09.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR pripravil a zverejnil na svojich stránkach všeobecné povolenie na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov (§ 28 zákona).

Poskytovať uvedené služby na základe všeobecného povolenia bude možné ak prístup užívateľov k službe bude zabezpečený prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete, vlastnej siete poskytovateľa, prostredníctvom prenajatých prístupových prostriedkov alebo inými prístupovými prostriedkami, pri využívaní ktorých nie je potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (§ 28 zákona). Poskytovať službu, ak je na to potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (čísla, frekvencie), je možné iba na základe licencie vydanej úradom.

Poskytovateľ služby bude povinný podať prihlášku na registráciu do 30 dní odo dňa začatia jej poskytovania na miestne príslušný odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR (podľa kraja).

Poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet je podmienené splnením podmienky oneskorenia prenosu väčšieho ako 250 ms, pričom sa vychádza z odporúčaní ITU-G. 114.

S poskytovaním internetových služieb resp. so zabezpečením "poslednej míle" úzko súvisia ďalšie zverejnené všeobecné povolenia. Obe sú na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra. Prvé z nich, prepracované v súlade s novým zákonom o telekomunikáciách, oprávňuje fyzické a právnické osoby zriadiť a prevádzkovať zariadenia pracujúce v pásme 2400 - 2483,5 MHz (RLAN), s výkonom max. 100 mW EIRP (vyžiarený výkon). Druhé, úplne nové povolenie, oprávňuje fyzické a právnické osoby zriadiť a prevádzkovať zariadenia pracujúce v pásme 5150 - 5350 MHz (HIPERLAN), s výkonom max. 200 mW EIRP (vyžiarený výkon). Zariadenia musia spĺňať podmienky ETSI uvedené v EN 300 328 a zhoda technických parametrov zariadení musí byť osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.

Všeobecné povolenia nadobudnú účinnosť 15. deň od ich vyhlásenia vo vestníku Spravodajca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Všeobecné povolenia budú vyhlásené v 6. čiastke vestníka.

Znenia všeobecných povolení sú zverejnené na stránke Telekomunikačného úradu SR.

V Bratislave 24. septembra 2001.