TÚ SR zverejnil zoznam audítorov

04.09.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke zoznamy audítorov na vykonanie bezpečnostného auditu u podniku poskytujúcemu verejné elektronické komunikačné služby (t.j. u „telekomunikačného operátora“). Zoznamy sú pomôcka pre telekomunikačných operátorov. Výber audítora nie je obmedzený len na tieto zverejnené zoznamy, t.j. operátori si môžu vybrať aj iného audítora, ktorý spĺňa požiadavky.
     Na začiatku augusta TÚ SR vyzval právnické a fyzické osoby - audítorov s certifikátom na vykonávanie bezpečnostných auditov v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorí majú záujem byť v uvedenom zozname, aby nahlásili TÚ SR potrebné informácie. Podľa všeobecne záväzného právneho predpisu - Opatrenie TÚ SR č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb musí každý telekomunikačný operátor v rámci bezpečnostnej politiky realizovať bezpečnostný audit. Bezpečnostný audit má byť vykonaný kvalifikovanou nezávislou osobou v súlade s medzinárodnými normami a štandardami. TÚ SR zverejňuje na zorientovanie a samotný výber audítora zoznamy fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti na území Slovenskej republiky, ktoré sa prihlásili na základe výzvy. Výber audítora nie je obmedzený len na tieto zverejnené zoznamy.