TÚ SR zverejnil zoznam prístrojov podporujúcich prístup k núdzovým službám

13.02.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR zverejnil na svojich stránkach www.teleoff.gov.sk zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám. Zverejnením tohto zoznamu vo vestníku rezortného ministerstva budú implementované doteraz vydané rozhodnutia Európskej komisie k ďalším požiadavkám na zariadenia, ktoré musí výrobca zabezpečiť okrem požiadaviek na bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie frekvenčného spektra.

Pre rádiové zariadenia s prevádzkovou frekvenciou 457 kHz, určené na lokalizáciu osôb zasypaných snehom v lavíne (ďalej len "lavínové majáky") výrobca zabezpečí, aby boli konštruované tak, aby boli schopné spolupracovať s novými lavínovými majákmi, ako aj s inštalovanými majákmi, ktoré boli schválené podľa predpisov založených na norme ETS 300 718. Výrobca ďalej zabezpečí, aby zariadenia pracovali spoľahlivo aj po vystavení vplyvu lavíny a zostali v činnosti dlhší čas po zasypaní snehom v lavíne.

Pre rádiové zariadenie používané na vnútrozemských vodných cestách, ktoré sú predmetom dohody uzavretej v Bazileji 6. apríla 2000 o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách výrobca zabezpečí, aby rádiové zariadenia prevádzkované vo frekvenčných pásmach stanovených dohodou o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách boli vybavené automatickým systémom identifikácie vysielača (ATIS), rádiové zariadenia prevádzkované v kategórií "loď-loď", loď-prístavný úrad" a "palubná komunikácia", stanovené dohodou o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách, neboli schopné vysielať s väčším výkonom ako 1 W.

Pre rádiové zariadenia prevádzkované v námornej pohyblivej službe a námornej pohyblivej družicovej službe, ktoré sú určené na inštaláciu na námorných lodiach a nie sú predmetom Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) a ktoré majú byť súčasťou globálneho námorného núdzového a bezpečnostného systému (GMDSS) výrobca zabezpečí, aby rádiové zariadenie bolo skonštruované tak, aby pri vystavení podmienkam na mori zaručilo správne fungovanie, spĺňalo všetky prevádzkové požiadavky GMDSS v podmienkach núdze a poskytovalo jasnú a stabilnú komunikáciu s vysokým stupňom presnosti analógového alebo digitálneho prenosu správ.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa ustanovenia §3 ods. 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám. Plné znenie nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Certifikacia/nudzove.html

Požiadavky uvedené v tomto zozname budú účinné odo dňa jeho zverejnenia vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V Bratislave 13. februára 2003.