TÚ SR zverení výzvy na podávanie žiadostí o licenciu MMDS pre obce Čierne a Turzovka

29.05.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejní 30. mája 2003 prostredníctvom jedného celoštátneho periodika a Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dve výzvy na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie lokálnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov minimálne televíznych programových služieb prostredníctvom rádiového mnohobodového distribučného systému ("MMDS" - Multichanel Multipoint Distribution System). Jedna výzva sa týka obce Čierne, časť obce Svrčinovec, časť Skalité (okr. Čadca) a druhá obce Turzovka. Doba platnosti licencií bude do 31.12. 2007.

Žiadosť je potrebné podať na Telekomunikačný úrad SR v lehote 30 dní od dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ak bude v lehote podaných viac žiadostí o licenciu, ako je možné uspokojiť, úrad uskutoční výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadi komisiu, ktorá bude mať najmenej päť členov. Členov komisie vymenuje predseda úradu. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa kritérií uvedených vo výzve a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Úrad je pri udeľovaní licencie viazaný poradím určeným komisiou. Po udelení licencie úrad zamietne žiadosti ostatných žiadateľov.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

V Bratislave 29. mája 2003.