TV kanál 44 (654 - 662 MHz).

                         TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                              Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 BRATISLAVA 16
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa §6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len zákon „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje


výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie.


1. Frekvencie:


TV kanál 44 (654 - 662 MHz)

Šírka TV kanálu: 8 MHz

2. Účel použitia:

Charakteristika siete: zriadenie a prevádzkovanie rádiového zariadenia určeného na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby (ďalej len „služba“), ktorej obsahom bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku v lokalite obciach Košice-Prešov (ďalej len „výzva“)

Charakteristika služby: vysielanie digitálnych TV signálov a poskytovanie ďalších služieb v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a § 32 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách.

Podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií:

2.1 Predpokladané stanovište vysielača:   názov Košice-mesto

                                                                   Súradnice (WGS 84): 21E1725, 48N4237

                                                                   názov Prešov

                                                                    Súradnice (WGS 84): 21E1431, 49N0045

2.2 Nadmorská výška: Košice-mesto 330 m n.m.

                                    Prešov 310 m n.m.

2.3 Výška antén nad terénom: 30 m

2.4 Polarizácia: Horizontálna

2.5 Vyžiarený výkon (ERP, dBW): Košice 43 dBW

                                                     Prešov 37 dBW


2.6 Vyžarovací diagram antény: Košice-mesto: obmedzenie výkonu:1/210°-225°/-3dB

                                                   Prešov: obmedzenie výkonu:1/80°-140°/-10dB


2.7 Prenosový systém C2

a) Modulácia: 64-QAM

b) kódový pomer: 2/3

2.8 Počet nosných: 8k

2.9 Pomer ochranného intervalu: 1/8

2.10 Doprava modulácie: satelitom, rr trasou, káblom

2.11 Doba, na ktorú bude frekvencia pridelená: do 30. júna 2006.

2.12 Počet frekvencií, ktoré je možné prideliť v danej lokalite: 1 frekvencia (slovom: jedna)

3. Hodnotiace kritériá.

a) technické riešenie a predpokladaný termín začatia poskytovania služby (40%)

b) efektívnosť využitia frekvenčného spektra (35%)

c) skúsenosti žiadateľa s vykonávaním telekomunikačnej činnosti (25%)

4. Termín do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencie.

Do 30 (tridsať) dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku TÚ SR.


5. Požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania.

Obsah žiadosti o pridelenie frekvencie je určený podľa ustanovenia § 32 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách.

Žiadosť musí byť predložená na predpísanom formulári.

Formulár žiadosti je uvedený na internetovskej stránke úradu www.teleoff.gov.sk.

Tento formulár je možné tiež získať priamo v sídle úradu, poprípade ho úrad zašle žiadateľovi poštou.

Žiadosť je potrebné doplniť o údaje podľa kritérií uvedených v bode 3 výzvy.

Pokiaľ budú súčasťou žiadosti kópie dokladov, musia byť úradne overené.

Na žiadateľa sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa §14 ods. 1 a 2.

5.1 Podávanie a predkladanie žiadostí o udelenie frekvencie.

Žiadosť o pridelenie frekvencie spolu s podkladmi ponuky na pilotné vysielanie musí byť vložená do samostatného obalu, ktorý musí byť zatvorený . Na obale musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa a označenie


„Výberové konanie

pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania Košice - Prešov

Neotvárať!“


Miestom príjmu osobne doručených žiadostí o pridelenie frekvencie alebo žiadostí doručených poslom je podateľňa úradu situovaná na adrese jeho sídla. Podateľňa prijíma podania každý pracovný deň v čase od 8:00-11:00 hod a od 12:00-13:30 hod.

6. Výška jednorázovej úhrady za udelenie frekvencie.

V zmysle § 33 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách sa jednorázová úhrada za pridelenie frekvencií nepredpisuje.V Bratislave dňa 16.4. 2004.                                          Ing. Milan Luknár

                                                                                        predseda TÚ SR