Uložené povinnosti podporia súťaž pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu

06.11.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 2.11. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti vytvoria podmienky pre konkurenciu napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutiami uložil spoločnosti ST povinnosť transparentnosti, v zmysle ktorej bude povinná zverejniť referenčnú ponuku na veľkoobchodný širokopásmový prístup a predložiť ju úradu v písomnej aj v elektronickej forme na zverejnenie najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti. TÚ SR ďalej ST uložil povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť oddelenej evidencie, povinnosť umožniť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien.

ST bude povinná stanoviť ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia. Akékoľvek dočasné, ako aj trvalé zníženie ceny voči vlastným účastníkom bude spoločnosť ST povinná primeraným spôsobom zohľadniť aj v cene za veľkoobchodný širokopásmový prístup. Zmena ceny (zníženie ceny – dočasné ako aj trvalé) uplatňovaná voči účastníkom spoločnosti ST musí byť v rovnakom čase premietnutá aj do zmeny ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup. V prípade uvedenia nových produktov pre svojich účastníkov je spoločnosť ST povinná predložiť v rovnakom čase aj zodpovedajúcu veľkoobchodnú ponuku a doplniť túto ponuku aj do referenčnej ponuky.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Veľkoobchodný relevantný trh č. 5 je trh širokopásmového prístupu, ktorým je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.V Bratislave 6. novembra 2006.