Univerzálna služba nebola pre ST neprimeraným zaťažením

19.09.2012, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) zamietol rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, že ST nevznikol nárok na úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní univerzálnej služby v rokoch 2009 a 2010. Rozhodnutie je právoplatné.
     Spoločnosť ST podala listom zo dňa 27.12.2011 žiadosť o úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálne služby za rok 2009 a 2010. TÚ SR skúmal a overoval žiadosť a predložené podklady za účelom zistenia, či ST zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a jej poskytovanie je pre podnik neprimeraným zaťažením. Koncom júna 2012 TÚ SR rozhodol, že ST nevznikol nárok na úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní univerzálnej služby v rokoch 2009 a 2010 pretože jej poskytovanie nebolo pre spoločnosť ST neprimeraným zaťažením. ST si uplatnila zákonné právo a podala voči rozhodnutiu TÚ SR rozklad. O rozklade rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.