Upozornenie pre držiteľov licencií

21.03.2002, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR upozorňuje držiteľov licencií na povinnosť zaslať úradu údaje o ziskoch a stratách v plnom rozsahu (tlačivo Uč POD1-01 a Uč POD2-01) členené podľa § 33 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Tlačivá podpísané štatutárnym zástupcom držiteľa licencie je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca.

Držiteľ licencie je súčasne povinný k rovnakému dátumu uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške stanovenej v licencii plus 0,08% z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v licencii.

Úrad zároveň upozorňuje držiteľov licencie, ktorí si nesplnili povinnosť každoročne predkladať správu o používaní čísel, aby tak bezodkladne urobili.

Nesplnením týchto povinností sa držitelia licencií vystavujú možnosti uloženia sankcií v zmysle zákona.

V Bratislave 21. marca 2002.