Upozornenie pre držiteľov povolení

08.11.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR zaznamenal niekoľko "odkúpení" povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení od pôvodného držiteľa povolenia. Stáva sa, že pri zrušení spoločnosti alebo po skončení vykonávania činnosti pri ktorej spoločnosť využívala rádiostanice (taxislužba, bezpečnostné služby atď.) táto spoločnosť predá inej spoločnosti nielen rádiostanice ale aj frekvenciu, resp. povolenie.

Telekomunikačný úrad SR upozorňuje, že spoločnosti, ktoré "odkúpili" povolenie prevádzkujú rádiové zariadenia bez povolenia. Za takéto porušenie zákona úrad v zmysle § 51 ods. 1 zákona uloží podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu do 5 mil. Sk. Rovnako nie je možné od pôvodného držiteľa povolenia získať "predkupné právo" na pridelenie frekvencie.

V zmysle § 37 ods. 15 zákona číslo 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách povolenie nie je prevoditeľné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu držiteľa povolenia, a to ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu, súdneho výkonu rozhodnutia a ani postupom podľa osobitného predpisu.

V Bratislave 8. novembra 2001