Upozornenie pre registrovaných prevádzkovateľov

29.01.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (ďalej len úrad) upozorňuje registrovaných prevádzkovateľov, ktorí poskytujú siete alebo služby na základe všeobecného povolenia na ich zákonnú povinnosť písomne oznámiť úradu údaje uvedené v § 14 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách. V prípade, že si túto povinnosť prevádzkovateľ nesplní do konca februára 2004, tak mu právo na poskytovanie týchto sietí alebo služieb zanikne.

Podľa prechodných ustanovení zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie vydané do 31. decembra 2003 sa považuje za všeobecné povolenie podľa zákona o elektronických komunikáciách. Registrácia existujúca pred 1. januárom 2004 sa považuje za splnenie oznamovacej povinnosti, ak prevádzkovateľ do konca februára 2004 preukázateľne úradu oznámi údaje uvedené v § 14 ods. 2; inak právo na poskytovanie sietí alebo služieb zaniká.

Oznámenie musí byť písomné a obsahuje:

1. meno, priezvisko a adresu oznamovateľa poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu,
2. identifikačné číslo oznamovateľa, ak bolo pridelené,
3. osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami,
4. stručný opis sietí, služieb alebo sietí a služieb s uvedením, či ide o verejné alebo neverejné siete, služby alebo siete a služby,
5. predpokladaný termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ich zmeny alebo zrušenie.

Oznámenie je potrebné zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor technickej regulácie.

Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za všeobecné povolenie podľa zákona o elektronických komunikáciách a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa. Čísla a frekvencie pridelené v týchto licenciách sa považujú za individuálne povolenie do uplynutia ich platnosti. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencií zostávajú v platnosti.

Rozhodnutia o pridelení čísel a rozhodnutia o povolení prevádzky rádiových zariadení vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za individuálne povolenia podľa zákona o elektronických komunikáciách.

V Bratislave 29. januára 2004.