Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyberá správne poplatky stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

VII. časť - Elektronické komunikácie

Položka 99

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)

a) o prístupe alebo prepojení ...................... 50 000 Sk

b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení .............................................. 25 000 Sk

c) okrem sporov podľa písm. a) a b) ............. 10 000 Sk

Položka 100

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27) ... 1 500 Sk

b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a) ................ 500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 101

a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) .... 200 Sk

b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) ............................................... 200 Sk

c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti ............ 100 Sk

d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky ................... 100 Sk

Položka 102

a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) ........................................ 300 Sk

b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti ............... 200 Sk

Položka 103

a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služ by27e) .......... 200 Sk

b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) .................. 500 Sk

c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) ... 100 Sk

d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) ... 200 Sk

Položka 104

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) .............................................. 500 Sk

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e a 27f znejú:

26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.

27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.

27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27c) § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.

27e) § 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z.z.

 

Účinnosť 1. apríla 2006.