Úrad uložil ST povinnosti, ktoré zlepšia podmienky podnikania pre konkurenciu

07.03.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal dve rozhodnutia, ktorými určil spoločnosť Slovak Telecom (ST) ako významný podnik na veľkoobchodných trhoch ukončenie volania v pevných sieťach a zostavenie volania v pevnej sieti a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. TÚ SR v najbližších dňoch zašle spoločnosti ST rozhodnutie, ktorým ju určí ST ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a zároveň jej uloží povinnosti. ST môže v lehote do 15 dní podať proti rozhodnutiam opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda TÚ SR.

Podľa rozhodnutia TÚ SR z 24. februára 2005, resp. z 3. marca 2005 má spoločnosť ST také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov a teda spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v pevných sieťach, resp. zostavenia volania v pevnej sieti.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST na oboch trhoch tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí a zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie. Cieľom uložených povinností je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu, t.j. zlepšiť podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby.

Rozhodnutiam predchádzala analýza relevantných trhov. TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili dotknuté subjekty a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konania voči ST.

Doplňujúca informácia:

TÚ SR pripravuje v spolupráci s renomovanou poradenskou spoločnosťou podmienky výberového konania na pridelenie frekvencií v pásme 3,5 GHz (FWA). Výzva na podávanie žiadostí bude zverejnená v najbližšom čísle Vestníka TÚ SR.

V Bratislave 7. marca 2005.