Úrad vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

1 info
01.02.2023, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 31.01.2023 vydal Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb (ďalej len „všeobecné povolenie č. 1/2023“).
Všeobecným povolením č. 1/2023 sa určujú podmienky na poskytovanie sietí alebo služieb s výnimkou interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od čísel. Všeobecné povolenie č. 1/2023 nahrádza Všeobecné povolenie č. 1/2014 vyhlásené dňa 01.10.2014 v znení Všeobecného povolenia č. 1/2019.
Všeobecné povolenie č. 1/2023 zverejnené dňa 01.02.2023 vo Vestníku č. 4/2023 (/data/files/52902_vestnik-c4_2023.pdf) a  tiež dostupné na [f52905] nadobúda účinnosť dňa 01.04.2023.