Úrad využil všetky svoje možnosti na prípravu kvalitného a vykonateľného zákona

18.11.2003, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) nedávno doručil Ing. Jánovi Rusnákovi, predsedovi výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie zásadné pripomienky k poslednému návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Po zapracovaní pripomienok do zákona budú kompetencie úradu nielen posilnené, ale aj vykonateľné v súlade s novým regulačným rámcom EÚ. TÚ SR sa nielen podieľal na tvorbe zákona, ale aj využil všetky možnosti na pripomienkovanie jeho navrhovaného znenia.

Telekomunikačný úrad SR venoval najväčšiu pozornosť paragrafom súvisiacim so vzájomným prepojením verejných telekomunikačných sietí, reguláciou cien, výberovými konaniami a úhradami, ktoré bude podľa zákona vyberať. TÚ SR sa chcel vyhnúť dnešnej situácii a tak jeho zámerom bolo dosiahnutie jednoznačného znenia jednotlivých paragrafov v pripravovanom zákone. Úrad sa svojimi pripomienkami ďalej snažil dosiahnuť to, aby mal nielen potrebné kompetencie, ale aj aby ich aj mohol skutočne naplno využiť.

TÚ SR vidí okrem potreby zvýšiť kompetencie regulátora aj potrebu zmeny spôsobu a výšky jeho financovania. Zákon o elektronických komunikáciách by mal úradu zabezpečiť potrebné kompetencie. Na to, aby tieto kompetencie mohol skutočne využiť sú potrebné financie na zaplatenie externých konzultantov a právnických služieb. „Je to bežná prax aj u tých regulátorov, ktorí majú oveľa lepšie personálne vybavenie, ako má TÚ SR,“ poznamenal Ing. Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu SR. „V prípade, že pripomienky úradu k zákonu budú zapracované, zákon úradu umožní, aby pri svojej činnosti využil služby externých organizácií,“ upresnil Luknár. „Dôležité potom bude, aby úrad dostal potrebné financie, inak túto možnosť nebude môcť využiť a nepriaznivá situácia sa tak nezmení,“ uzavrel predseda TÚ SR.

Zákon o elektronických komunikáciách by mal odstrániť nedostatky súčasného zákona a posilniť kompetencie TÚ SR. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

V Bratislave 18. novembra 2003.