Úrad zamietol rozklad Orange Slovensko

19.07.2002, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR vydal 19. júla 2002 rozhodnutie o rozklade spoločnosti Orange Slovensko a.s., ktorým rozklad zamieta a napadnuté rozhodnutie potvrdzuje.

Účastník konania ďalej žiadal rozdeliť úhradu za licenciu na tri splátky, pričom tretiu splátku úhrady vo výške 499 mil. Sk navrhoval uhradiť do 15 dní odo dňa uvoľnenia frekvencií v pásme UMTS.

Úhrada za licenciu vo výške 1499 miliónov Sk bola určená na základe rozhodnutia vlády, ktorým bol schválený materiál "Návrh na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS" č. 1487/M-2001. Úrad postupuje výlučne v súlade s vládou schválenou telekomunikačnou politikou na r. 2000 - 2002 (uznesenie vlády SR č. 440/2000 zo 14.6.2000) a v súlade s vyššie citovaným dokumentom. Zároveň veľkosť tejto úhrady bola podľa zákona o štátnom rozpočte č. 586/2001 Z.z. z 13.12.2001 a rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 premietnutá Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do príjmových položiek úradu. Vláda SR teda záväzne prostredníctvom príslušných dokumentov určila, že celú úhradu za licenciu musí jej držiteľ zaplatiť do konca roka 2002, čo úrad, ako príslušný orgán štátnej správy, v plnom rozsahu aj rešpektoval a podľa toho postupoval pri určovaní povinností uvedených v napadnutom rozhodnutí - licencii.

Orange Slovensko, a.s. ďalej navrhoval v licencii zmeniť formuláciu týkajúcu sa uvoľnenia frekvencií v pásme UMTS.

Najneskorší termín uvoľnenia frekvencií v pásme UMTS (30.9.2003) vyplýva z uznesenia vlády SR 418/2001 z 9. mája 2001. Ide o záväzný dokument a záväzný termín uvoľnenia frekvencií. Z uvedených dôvodov nie je nutné zmeniť formuláciu napadnutého rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je konečné, nemožno ho napadnúť ďalším rozkladom.

Účastník konania Orange Slovensko a.s. podal 15.7.2002 v zákonnej lehote rozklad, ako riadny opravný prostriedok, proti rozhodnutiu úradu zo dňa 28.6.2002, ktorým mu úrad udelil licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete.

V Bratislave 19. júla 2002.