Úradu oznámili začatie poskytovania telefónnej služby zatiaľ traja držitelia licencie

03.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od alternatívnych operátorov zatiaľ tri oznámenia o začatí poskytovania telefónnej služby. TÚ SR predĺžil termín na začatie poskytovania služby piatim operátorom. Úrad voči jednému držiteľovi licencie vedie správne konanie vo veci odňatia licencie.

Spoločnosti Dial Telecom a.s., eTel Slovensko s.r.o. a PosTel a.s. zaslali úradu oznámenie o začatí poskytovania telefónnej služby. Držitelia licencií sú podľa vydanej licencie povinní oznámiť začatie každej telekomunikačnej činnosti najneskôr do 7 dní od jej začatia.

Úrad na základe žiadosti od piatich držiteľov licencií vydal rozhodnutia, ktorými im zmenil termín začatia poskytovania služby na dvanásť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Termín, ktorý žiadatelia o licenciu uviedli podľa § 16 ods. 3 písm. f) zákona v žiadosti ako "lehotu začatia telekomunikačnej činnosti" im TÚ SR zapísal do licencie. Traja držitelia licencie uviedli do žiadosti o licenciu termín 12 mesiacov, ostatní 6 mesiacov.

Úrad voči jednému držiteľovi licencie vedie správne konanie vo veci odňatia licencie. Dôvodom je porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom, ktorého sa držiteľ dopustil nezaplatením úhrady za licenciu.

TÚ SR doteraz udelil 15 celoslovenských a dve regionálne licencie. Regionálni poskytovatelia budú poskytovať služby v Košiciach a v Bratislave.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 3. júla 2003.