Úspešní účastníci aukcie na 3,7 GHz majú právoplatné povolenia

10.03.2015, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že nikto z účastníkov elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz žiadnym spôsobom nespochybnil výsledky, priebeh aukcie ani vydané rozhodnutia. Úspešní účastníci majú právoplatné povolenia. Spoločnosť BENESTRA, s.r.o. získala frekvencie v rozsahu 3680 – 3720 MHz za jednorazovú úhradu 390 013 EUR, O2 Slovakia, s.r.o. získala 3720 – 3760 MHz za 380 001 EUR a spoločnosť SWAN, a.s. získala 3640 – 3680 MHz za 400 000 EUR. Povolenia sú platné do 31.12.2024.
     Držitelia povolení sú povinní zaplatiť úhradu za pridelenie frekvencií do 14 dní a začať používať pridelené frekvencie do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Spoločnosti BENESTRA povolenie nadobudlo právoplatnosť 2.3.2015, spoločnostiam O2 Slovakia a SWAN 4.3.2015. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať nomádsky prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie. Držitelia povolení majú povinnosť do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zriadiť a trvalo prevádzkovať počas celej doby platnosti povolenia min. jeden samostatný prístupový bod s prístupom k širokopásmovým službám pre všetkých užívateľov v každom okrese (vrátane Bratislava I až V a Košice I až IV) s poskytovaním aspoň jednej dátovej služby s garantovanou rýchlosťou prenosu dát v zostupnom smere min. 5 Mbit/s od začiatku poskytovania služieb, min. 15 Mbit/s od 1.7.2018 a min. 30 Mbit/s od 1.7.2020. Následne do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia majú rovnakú povinnosť aspoň v troch obciach s počtom obyvateľom nižším ako 3000 obyvateľov v každom okrese Slovenskej republiky. Povolenia sú v plnom znení publikované na webovom sídle RÚ.
     Výberové konanie začalo výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú RÚ 11. decembra 2014 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Predmetom výberového konania boli tri frekvenčné bloky pre celé územie Slovenskej republiky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor mohol získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda RÚ vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Následne prebehla elektronická aukcia. RÚ pozval do aukcie všetkých účastníkov výberového konania, lebo ich ponuky spĺňali všetky požiadavky. Účastníci aukcie opakovane (podľa vlastného uváženia) navyšovali svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady. Úspešným účastníkom sa stal ten účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil na prvom, druhom a treťom mieste. V aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Technickým realizátorom elektronickej aukcie bola spoločnosť iTender, s.r.o.
     Cieľom výberového konania, v súlade so strednodobými a dlhodobými cieľmi národnej stratégie pre širokopásmový prístup, bolo zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia.