Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Uvádzanie zariadení na trh


Zoznam notifikovaných orgánov k R&TTE smernici, k EMC smernici a k iným smerniciam Európskeho parlamentu a Rady je dostupný na NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) stránke http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm   net.


Nariadením vlády č. 193/2016 Z.z.  o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu bola implementovaná SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES. Informácie, príručky a ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto smernice sú dostupné na http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm  net. 

Zoznam rádiových zariadení oznámených podľa §6 ods. 6 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z. (údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa):

2003-2004 - 2003-2004  (ODS) a 2003-2004 Excel (XLSX), 2005 - 2005  (ODS) a 2005 Excel (XLSX) ,  2006 - 2006  (ODS) a 2006 Excel (XLSX), 2007 - 2007  (ODS) a 2007 Excel (XLSX), 2008 - 2008  (ODS) a 2008 Excel (XLSX), 2009 - 2009  (ODS) a 2009 Excel (XLSX), 2010 - 2010  (ODS) a 2010 Excel (XLSX), 2011 - 2011  (ODS) a 2011 Excel (XLSX), 2012 - 2012  (ODS) a 2012 Excel (XLSX), 2013 - 2013  (ODS) a 2013 Excel (XLSX), 2014 - 2014  (ODS) a 2014 Excel (XLSX), 2015 - 2015  (ODS) a 2015 Excel (XLSX)2016 - 2016  (ODS) a 2016 Excel (XLSX), 2017 - 2017  (ODS) a 2017 Excel (XLSX)

Podľa Nariadenia vlády č. 193/2016 Z.z. a  ani podľa Smernice 2014/53/EÚ nie je od 13.06.2016, kedy nadobudlo účinnosť Nariadenia vlády č. 193/2016 Z.z., potrebné úradu oznamovať úmysel uviesť na trh rádiové zariadenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh, obdržíte na adrese:

RÚ, odbor štátneho dohľadu, KP Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón/Fax: 048/4135001
e-mail: jan.lenci@teleoff.gov.sk