Uvádzanie zariadení na trh

Podľa zákona č. 319/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, došlo v zákone č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov od 01.01.2018 k týmto zmenám:

V § 36 sa vypúšťajú odseky 1 a 2, ktoré do 31.12.2017 zneli:

„(1) Telekomunikačné zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, sa nesmú prevádzkovať, sprístupňovať na trhu alebo uvádzať na trh,31a) ak nespĺňajú požiadavky technických predpisov vydaných podľa osobitného predpisu.32)

(2) Za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie32a) so základnými požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu podľa osobitného predpisu32a) zodpovedá osoba, ktorá pevnú inštaláciu zostavila.“

V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b), ktoré do 31.12.2017 znelo:

„b) Dohľad sa uskutočňuje kontrolou dodržiavania podmienok sprístupnenia alebo uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh31a) a do prevádzky,“.

Zoznam notifikovaných orgánov k R&TTE smernici, k EMC smernici a k iným smerniciam Európskeho parlamentu a Rady je dostupný na NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) stránke http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm   net.

Nariadením vlády č. 193/2016 Z.z.  o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu bola implementovaná SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES. Informácie, príručky a ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto smernice sú dostupné na http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm  net

Zoznam rádiových zariadení oznámených podľa §6 ods. 6 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z. (údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa):

2003-2004 - 2003-2004  (ODS) a 2003-2004 Excel (XLSX), 2005 - 2005  (ODS) a 2005 Excel (XLSX) ,  2006 - 2006  (ODS) a 2006 Excel (XLSX), 2007 - 2007  (ODS) a 2007 Excel (XLSX), 2008 - 2008  (ODS) a 2008 Excel (XLSX), 2009 - 2009  (ODS) a 2009 Excel (XLSX), 2010 - 2010  (ODS) a 2010 Excel (XLSX), 2011 - 2011  (ODS) a 2011 Excel (XLSX), 2012 - 2012  (ODS) a 2012 Excel (XLSX), 2013 - 2013  (ODS) a 2013 Excel (XLSX), 2014 - 2014  (ODS) a 2014 Excel (XLSX), 2015 - 2015  (ODS) a 2015 Excel (XLSX), 2016 - 2016  (ODS) a 2016 Excel (XLSX), 2017 - 2017  (ODS) a 2017 Excel (XLSX)
 
Podľa Nariadenia vlády č. 193/2016 Z.z. a  ani podľa Smernice 2014/53/EÚ nie je od 13.06.2016, kedy nadobudlo účinnosť Nariadenia vlády č. 193/2016 Z.z., potrebné úradu oznamovať úmysel uviesť na trh rádiové zariadenia.


Ďalšie informácie týkajúce sa uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh, obdržíte na adrese:

RÚ, odbor štátneho dohľadu, KP Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón/Fax: 048/4135001
e-mail: osdbb@teleoff.gov.sk