Úvodný dokument

Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora telekomunikačného trhu - I.

Úvodný dokument
UPOZORNENIE: Dokument sa odstupom času stal neaktuálny!


Úvod

Informatizácia SR

Podľa politiky informatizácie spoločnosti v SR možnosti využitia informačných a komunikačných technológií (IKT) sú obrovské a ďalekosiahle. Popri uplatnení v ekonomických odvetviach, ktoré majú priamy vplyv na život občanov (napr. doprava, energetika), sa uplatňujú vo vzdelávaní, zdravotníctve, ochrane životného prostredia atď. Ako sa v dokumente ďalej uvádza, nezanedbateľný je aj význam IKT pri sprístupňovaní informácií občanom, pri zjednodušení ich komunikácie s verejnou správou a pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu. Rozvoj informačnej spoločnosti sa stal politickým programom všetkých ekonomicky vyspelých krajín a zoskupení (USA, EÚ, OECD). "Informatizácia spoločnosti nie je len technologickým problémom - svojim záberom a dôsledkami sa stáva najmä ekonomickým, legislatívnym, regulačným, sociálnym, politickým a etickým problémom," uvádza Politika informatizácie spoločnosti v SR. V marci 2003 Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) predložilo vláde stratégiu informatizácie spoločnosti. Vláda SR tento dokument neschválila. Druhá verzia materiálu bola predložená 16. júla na 43. rokovanie vlády SR 2003 ako 58 bod. Rokovanie bolo prerušené z dôvodu, že tento materiál musí prejsť rokovaním na Rade vlády SR pre informatiku, ktorá je poradným orgánom vlády v otázkach informatiky a štátneho informačného systému.

Kompetencie v oblasti informatizácie nedávno prešli z MŠ SR na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

Súvisiace projekty:

Hlavné činnosti a poslanie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) je orgánom štátnej správy v telekomunikáciách. Hlavnými činnosťami TÚ SR sú výkon štátnej regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie, štátny dohľad v telekomunikáciách a ukladanie sankcií. Poslaním úradu je štátna regulácia telekomunikačných činností, t.j. utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií. TÚ SR v zmysle schváleného štatútu podlieha Národnej rade Slovenskej republiky a vo svojej činnosti sa opiera predovšetkým o schválenú telekomunikačnú politiku a zákon o telekomunikáciách.

Telekomunikačný úrad SR postupne zverejní seriál dokumentov o internete v Slovenskej republike. TÚ SR chce touto formou zvýšiť mieru verejnej informovanosti o činnosti úradu a o stave poskytovania verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet. Prvý dokument prinesie zhrnutie základných informácií o kompetenciách orgánov štátnej správy, o projektoch na podporu informatizácie spoločnosti a informácie o platnej legislatíve. Dokument ďalej prinesie informácie o vývoji počtu užívateľov internetu, informácie o vývoji konkurencie na telekomunikačnom trhu, krátky prehľad cien poskytovaných služieb doplnený o najznámejšie možnosti pripojenia na internet. Ďalšie dokumenty postupne prinesú informácie o dôvodoch nízkej penetrácie pripojenia do internetu v domácnostiach a možnostiach riešenia tohoto stavu.

Poskytovanie telekomunikačných služieb podľa platnej legislatívy

Platilo len do konca roku 2003!

____________________________________________________________________________________

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách licencia je potrebná na

a) zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo rozhlasových signálov po vedení,

b) poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete i mobilnej telekomunikačnej siete alebo inej verejnej telekomunikačnej služby, ak je na to potrebné pridelenie obmedzených zdrojov.

Poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet

Na poskytovanie tejto verejnej telekomunikačnej služby neexistuje monopol. Zákon č. 150/1992 Zb. z 12. marca 1992, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách (predchodca zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách) umožnil, aby telekomunikačné služby, s výnimkou telefónnej služby, mohli poskytovať fyzické alebo právnické osoby, ktorým túto činnosť povolil povoľujúci orgán. V praxi to znamená, že od účinnosti zákona č. 150/1992 Zb. môžu na základe povolenia poskytovať túto službu fyzické alebo právnické osoby, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky.

Príklady:

1. dial-up pripojenie - poskytovateľ služby potrebuje licenciu z dôvodu potreby pridelenia obmedzeného zdroja (skráteného prístupového čísla 019xy).

2. pripojenie od poskytovateľa služieb "káblovej TV" - poskytovateľ služby potrebuje registráciu v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT-2/2001 a licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete.

3. pripojenie prostredníctvom vlastnej telekomunikačnej siete poskytovateľa - poskytovateľ služby potrebuje registráciu v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT-2/2001 a licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete. Licenciu potrebuje bez ohľadu nato, či vybuduje sieť pomocou "pevných liniek" alebo pomocou rádiových zariadení RLAN alebo HIPERLAN pracujúcich v pásmach 2,4 GHz alebo 5,1 GHz podľa podmienok stanovených vo všeobecných povoleniach č. VPR - 01/2001, resp. č. VPR - 02/2001.
Výklad pojmov:

Všeobecné povolenie je podľa § 12 ods. 1 zákona o telekomunikáciách rozhodnutie, v ktorom sú určené podmienky na

a) vykonávanie telekomunikačných činností, na ktoré sa nevyžaduje licencia,

b) prevádzkovanie rádiových zariadení, na ktoré sa nevyžaduje povolenie.

Telekomunikačná sieť je podľa § 4 ods. 1 zákona o telekomunikáciách funkčne prepojená sústava telekomunikačných zariadení, umožňujúca prenos informácií medzi koncovými bodmi telekomunikačnej siete vedením, rádiovými vlnami alebo inými elektromagnetickými systémami, alebo ich kombináciou.

Verejná telekomunikačná sieť je podľa § 4 ods. 5 zákona o telekomunikáciách telekomunikačná sieť používaná úplne alebo čiastočne na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, najmä verejná telefónna sieť a verejná sieť na prenos dát. Súčasťou verejnej telekomunikačnej siete sú aj telekomunikačné zariadenia, umožňujúce šírenie signálov rozhlasových a televíznych programov.

Verejná telekomunikačná služba je podľa § 5 ods. 2 zákona o telekomunikáciách telekomunikačná služba, z ktorej poskytovania nie je vopred vylúčený žiadny záujemca o jej využitie. Verejné telekomunikačné služby sú najmä verejná telefónna služba a verejná služba prenosu dát.

Neverejná telekomunikačná sieť
je podľa § 4 ods. 6 zákona o telekomunikáciách telekomunikačná sieť používaná na poskytovanie telekomunikačných služieb výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.

Neverejná telekomunikačná služba
je podľa § 5 ods. 5 zákona o telekomunikáciách nekomerčná telekomunikačná služba určená pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.

Obmedzené zdroje sú podľa § 28 zákona o telekomunikáciách čísla, frekvencie a volacie značky.

____________________________________________________________________________________

Vývoj počtu užívateľov internetu

K 31. decembru 2002 mali poskytovatelia telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet 134 048 zákazníkov pripojených na internet, z toho 63 533 bytových zákazníkov. Hustota domácností pripojených na internet bola podľa Výskumného ústavu spojov 3,81 %.

1
Vývoj celkového počtu užívateľov internetu (odhad podľa metodiky Asociácie poskytovateľov internetu) a počtu HOST počítačov je uvedený v tabuľke.

Ukazovateľ

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počet užívateľov (odhad)

6 800

17 000

28 000

42 087

62 851

144 539

292 359

507 029

674 039

862 833

Počet HOST počítačov

510

1 414

2 913

7 938

14 520

22 064

39 774

56 434

72 557

85 998


Počiatočný prudký nárast užívateľov sa v posledných rokoch mierne spomalil. Ďalší nárast užívateľov môžeme očakávať najmä vplyvom zavádzania nových technológií.

Zdroj: Výskumný ústav spojov (1)


Vývoj počtu oprávnených poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike
2
Vysvetlivky:

ISP-lic. - držitelia licencie na poskytovanie služby sprostredkovanie prístupu do siete internet

ISP-reg. - poskytovatelia služby sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby VoIP registrovaní v zmysle podmienok všeobecného povolenia

VTS - držitelia licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete

PO - oprávnení poskytovatelia služby prenájom telekomunikačných okruhov (licencia alebo predbežné podmienky)

Podľa grafu vývoja počtu oprávnených poskytovateľov telekomunikačných služieb je vidieť razantný nárast poskytovateľov služby sprostredkovanie prístupu do siete internet v zmysle podmienok všeobecného povolenia. Počet poskytovateľov porovnávaných telekomunikačných služieb sa v poslednom období ustálil. Tento stav však neznamená, že úrad nevydáva nové licencie. Časť licencií úrad odňal alebo zanikli, resp. boli nahradené novými licenciami. V prípade bývalých držiteľov licencií na poskytovanie telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet sa časť operátorov vzdala licencie z toho dôvodu, že prestali využívať skrátené prístupové čísla zo skupiny 019xy (obmedzené zdroje). Takýto operátori začali poskytovať služby na základe registrácie v zmysle podmienok všeobecného povolenia.
  • Zoznam držiteľov licencií
Vývoj registrovaných poskytovateľov služby sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby VoIP v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT-2/2001 podľa krajov

V nasledujúcom grafe a v tabuľke je jasne vidieť, že najviac registrovaných poskytovateľov služby je v Bratislavskom a Košickom kraji. Ostatné kraje výrazne zaostávajú.

3
Kraj

Počet ISP - 12/2001

6/2002

12/2002

30.4. 2003

Bratislavský 7 16 23 31
B. Bystrický 1 2 3 6
Košický 0 9 14 21
Nitriansky 0 1 2 5
Prešovský 0 0 5 8
Trenčiansky 0 2 3 3
Trnavský 0 1 4 6
Žilinský 0 1 3 4
Spolu: 8 32 57 84

  • Zoznam registrovaných poskytovateľov telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNET a dátovej služby VoIP bez využívania obmedzených zdrojov
Najčastejšie využívané typy pripojenia

TÚ SR pri spracovávaní tohoto materiálu nesledoval všetky možnosti pripojenia do siete internet, ale len tie najvyužívanejšie. Úlohou materiálu je priniesť širokej verejnosti základné informácie o najčastejšie využívaných spôsoboch pripojenia a umožniť vytvorenie určitej predstavy o cenách za pripojenie. TÚ SR získaval informácie o cenách v mesiacoch máj - júl 2003 z web stránok spoločností, prípadne na základe vyžiadania od poskytovateľov služieb. Úrad sledoval len mesačné poplatky. V prehľade cien nie sú zahrnutí všetci poskytovatelia služieb. Iní poskytovatelia môžu mať produkty a ceny nemenej zaujímavé.

Dial-up

Najznámejším riešením pripojenia do siete internet je pripojenie prostredníctvom telefónnej linky (analógovej alebo digitálnej) "vytočením" prístupového čísla (dial-up). Ako prístupové číslo sa používa skrátené prístupové číslo z množiny 019xy so zvýhodnenou tarifikáciou. Užívateľ si k cene za sprostredkovanie prístupu, ktorú zaplatí poskytovateľovi služby, musí pripočítať aj telekomunikačné poplatky (volania na čísla zo skupiny 019xy). Užívateľ služby zaplatí poskytovateľovi mesačný poplatok za poskytovanie služby a zároveň platí telekomunikačný poplatok za čas strávený "surfovaním".
  • Vývoj cien - volanie na čísla zo skupiny 019xy (history)
  • Aktuálne ceny Slovenských telekomunikácií, a.s. (current prices)
MateriálExcel je vo formáte .xls. Zdroj: Slovenské telekomunikácie, a.s.

ADSL

Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) je najrozšírenejšia forma DSL technológie. Technológia umožňuje prenos digitálnych informácií a zvyšuje šírku pásma na existujúcich telefónnych linkách.. Využíva sa väčšinou v malých podnikoch a domácnostiach. Pôvodným zámerom zavádzania ADSL technológie bolo zvýšenie penetrácie internetu v domácnostiach. Zavádzanie vysokorýchlostného prístupu na internet - ADSL je len v začiatkoch. Na úvod budú môcť túto možnosť využiť len záujemcovia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Neskôr pribudnú ďalšie mestá. Rýchlosť pripojenia je 768/128 kbps, výnimkou je ponuka bez obmedzenia objemu prenesených dát.

Väčšina ponúk poskytovateľov služieb je založená na spoplatnení prenesených dát po minutí mesačného limitu. Výnimkou sú ponuky dvoch spoločností:

1. platí sa len paušál bez ohľadu na objem prenesených dát,

2. platí sa len za množstvo prenesených dát bez paušálneho poplatku.
Súvisiace linky:
Internet od poskytovateľov služieb "káblovej televízie"

Tento spôsob pripojenia do internetu je rovnako ako ADSL na Slovensku len v začiatkoch. Komerčná prevádzka začala v bratislavskej mestskej časti Staré mesto a postupne sa rozrastá na celé územie hlavného mesta Slovenskej republiky. Rýchlosť pripojenia je 392/128 kbps bez obmedzenia počtu prenesených dát. Telekomunikačný úrad SR eviduje aj žiadosť o licenciu pre lokalitu Košice. Podľa vyjadrení Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) v masmédiách budú mať neskôr túto možnosť pripojenia aj obyvatelia v ďalších mestách Slovenska.

"Mikrovlnné" pripojenie prostredníctvom zariadení pracujúcich v zmysle podmienok všeobecného povolenia

Konkurenčným riešením poslednej míle je rádioreléový spoj (bod - multibod). Lacnejším spôsobom pre poskytovateľov je použitie zariadení spĺňajúcich podmienky všeobecného povolenia, čím odpadajú úhrady za individuálne povolenie každého použitého zariadenia. V súčasnosti sa používajú zariadenia, ktoré pracujú v pásme RLAN 2 400 - 2 483,5 MHz (všeobecné povolenie č. 1/2001, podmienky sú zverejnené na ../Vpovolenia/rlan.html). Na budovanie verejnej telekomunikačnej siete je potrebná licencia. Nevýhodou tohto riešenia napr. oproti pásmu 26 GHz je, že prevádzkovatelia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

Poskytovatelia ponúkajú rôzne možnosti pripojenia, napr. pripojenie založené na spoplatnení prenesených dát po minutí mesačného limitu, pripojenie s časovým obmedzením, pripojenie bez časového obmedzenia a bez obmedzenia objemu prenesených dát... Ceny za pripojenie sa môžu meniť aj v závislosti od rýchlosti a agregácie.
FWA v pásme 26 GHz

FWA (Fixed Wireless Access) predstavuje prenosové zariadenie, ktoré slúži na realizáciu prístupových riešení, tzv. posledná míľa poskytovateľa dátových služieb. Technológia pracuje na základe bezdrôtového prepojenia základňovej stanice s viacerými koncovými stanicami na strane zákazníka.

Držiteľmi licencie sú spoločnosti Telenor Networks, a.s. a SWAN, s.r.o.. Držitelia licencie poskytujú prístup do siete poskytovateľa telekomunikačných služieb od rýchlosti 64 kbps, resp. od 128 kbit/s. Službu sprostredkovanie prístupu do siete internet pre koncových zákazníkov poskytuje len jeden držiteľ licencie, ktorý sa orientuje skôr na biznis zákazníkov. Spoločnosti svoje cenníky na webe nezverejňujú.

Služba je dostupná v týchto lokalitách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina.

GPRS

Na využívanie pripojenia cez General Packet Radio Service (GPRS) je potrebné mať k dispozícii zodpovedajúci terminál (mobilný telefón, cardphone, smartphone), ktorý zabezpečí pripojenie do mobilnej siete. Ďalej je nutné, mať aj koncové zariadenie, t. j. počítač, notebook alebo PDA. Pokiaľ terminál a pomocné koncové zariadenie nie sú jeden a ten istý prístroj, resp. neobsahujú podporu pre prepojenie, bude potrebný aj prepojovací modul.

EuroTel Bratislava, a.s.- služba zahŕňa tarifikáciu založenú na množstve prenesených dát za mesačný poplatok 590,- Sk, ktorý zahŕňa 5 MB prenesených dát. Cena prenesených dát po minutí 5 MB paušálu: 10 kB - 0,039 Sk. Uvedené ceny sú bez DPH.

Orange Slovensko - služba zahŕňa tarifikáciu založenú na množstve prenesených dát. Mesačný poplatok je 299,- Sk. Cena prenesených dát 1 kB - 0,034 Sk. Uvedené ceny sú bez DPH.

Kritériá výberu poskytovateľa domáceho pripojenia na internet

Spoločnosť TNS SK, s.r.o. (2) zrealizovala prieskum iPanel Správa o slovenskom internete 1/2003. Zber dát sa uskutočnil 20. 2. - 27. 2. 2003 a bol k nemu použitý vlastný panel respondentov (iPanel), z ktorého sa prieskumu zúčastnilo 2 357 respondentov. Získané dáta boli spracované štatistickým programom SPSS a triedené podľa kritérií: pohlavie, vek, vzdelanie, pracovné zaradenie, kraj a veľkosť bydliska.

Otázku týkajúcu sa dôležitosti jednotlivých kritérií pri výbere poskytovateľa domáceho pripojenia sa spoločnosť TNS SK, s.r.o. pýtala respondentov, ktorí domáce pripojenie na internet majú, ako aj tých, ktorí majú záujem si ho zriadiť.
Jednoznačne najdôležitejšími faktormi pri výbere poskytovateľa domáceho pripojenia, ktoré takmer všetci označili za skôr alebo určite dôležité, sú rýchlosť pripojenia (98,3 %), spoľahlivosť a stabilita spojenia (97,7 %) a pripojenie kedykoľvek na prvý pokus (97,3 %). Ďalšími dôležitými faktormi sú veľkosť a stabilita poskytovateľa (76,4 %), podpora a pomoc užívateľom (75,7 %) a ľahká registrácia (68,8 %). Naopak najmenej dôležité faktory pri výbere poskytovateľa domáceho pripojenia sú reklama poskytovateľa (11,7 %) a samotná www stránka poskytovateľa (33,3 %).

Miesto najčastejšieho prístupu na internet


Najviac respondentov uviedlo ako svoje najčastejšie miesto pripojenia na internet zamestnanie - takmer dve tretiny (64,5 %). Podstatne menej respondentov sa najčastejšie pripája na internet doma (19,9 %), najčastejší prístup na internet v škole uviedlo 7,8 % respondentov, v internetovej kaviarni 4,0 % respondentov, u priateľov, známych, prípadne rodiny sa najčastejšie pripája 1,3 % respondentov a len 0,6 % aktívnych užívateľov internetu sa zvykne najčastejšie pripájať na internet v knižnici.

4

Internet v podnikovej sfére

Spoločnosť TNS SK, s.r.o. zrealizovala prieskum ItMonitor Internet v podnikovej sfére 2/2002. Zber údajov prebiehal prostredníctvom on-line dotazníka v dňoch 2.12. - 12.12. 2002, celkovo sa do výskumu zapojilo 468 firiem. Oslovené boli firmy s počtom zamestnancov väčším ako 5, konkrétne v zastúpení buď pracovníkmi majúcimi v kompetencii informačné technológie a internet, prípadne v menších firmách riaditeľom, konateľom či majiteľom.

Podľa uvedeného prieskumu najčastejšie využívanými typmi pripojenia na Internet vo firmách je pripojenie ISDN (27,8 %) a prenajatý digitálny okruh (22,9 %), resp. mikrovlnné spojenie vo freeband pásme (22,6 %). Približne pätina firiem používa spojenie dial-up (19,2 %).

5
Zhrnutie - záver

Podľa politiky informatizácie spoločnosti v SR možnosti využitia informačných a komunikačných technológií (IKT) sú obrovské a ďalekosiahle. Nezanedbateľný je aj význam IKT pri sprístupňovaní informácií občanom, pri zjednodušení ich komunikácie s verejnou správou a pri zvyšovaní podielu občana na riadení štátu. "Informatizácia spoločnosti nie je len technologickým problémom - svojim záberom a dôsledkami sa stáva najmä ekonomickým, legislatívnym, regulačným, sociálnym, politickým a etickým problémom," uvádza Politika informatizácie spoločnosti v SR.

Z pohľadu informatizácie spoločnosti je dôležitým faktorom poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet. Na poskytovanie tejto verejnej telekomunikačnej služby neexistuje monopol. Od účinnosti zákona č. 150/1992 Zb. môžu na základe povolenia poskytovať túto službu fyzické alebo právnické osoby, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky.

K 31. decembru 2002 mali poskytovatelia telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet 134 048 zákazníkov pripojených na internet, z toho 63 533 bytových zákazníkov.

Najznámejším riešením pripojenia do siete internet je pripojenie prostredníctvom telefónnej linky (analógovej alebo digitálnej) "vytočením" prístupového čísla (dial-up). Ako prístupové číslo sa používa skrátené prístupové číslo z množiny 019xy so zvýhodnenou tarifikáciou. Zavádzanie vysokorýchlostného prístupu na internet - ADSL je len v začiatkoch. Na úvod budú môcť túto možnosť využiť len záujemcovia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Neskôr pribudnú ďalšie mestá. Rýchlosť pripojenia je 768/128 kbps, výnimkou je ponuka bez obmedzenia objemu prenesených dát. Ceny mesačného paušálu sa pohybujú od 299,- Sk bez DPH pri predplatenom 1 GB dát a 2499,- Sk bez obmedzenia prenesených dát. Internet od poskytovateľov "káblovej TV" je rovnako ako ADSL na Slovensku len v začiatkoch. Komerčná prevádzka začala v bratislavskej mestskej časti Staré mesto a postupne sa rozrastá na celé územie hlavného mesta Slovenskej republiky. Rýchlosť pripojenia je 392/128 kbps bez obmedzenia počtu prenesených dát. Cena mesačného paušálu je 1699,- Sk vrátane DPH. Konkurenčným riešením poslednej míle je rádioreléový spoj (bod - multibod). Lacnejším spôsobom pre poskytovateľov je použitie zariadení spĺňajúcich podmienky všeobecného povolenia. Výška mesačného paušálu je už od menej ako 500,- Sk vrátane DPH, v závislosti od poskytovateľa služby, lokality, agregácie... Držitelia licencie FWA 26 GHz sa svojimi aktivitami orientujú skôr na poskytovateľov služieb a na biznis zákazníkov. GPRS je služba, ktorá zahŕňa tarifikáciu založenú na množstve prenesených dát za mesačný poplatok od 299,- Sk.

Momentálne najväčší výber zo spôsobov pripojenia majú obyvatelia Bratislavy. Za obyvateľmi hlavného mesta nasledujú obyvatelia krajských miest. Zmenšujúcou sa lokalitou sa zmenšujú možnosti výberu pripojenia do siete internet.

Z prieskumov vyplynulo, že jednoznačne najdôležitejšími faktormi pri výbere poskytovateľa domáceho pripojenia sú rýchlosť pripojenia (98,3 %), spoľahlivosť a stabilita spojenia (97,7 %) a pripojenie kedykoľvek na prvý pokus (97,3 %). Najviac respondentov uviedlo ako svoje najčastejšie miesto pripojenia na internet zamestnanie - takmer dve tretiny (64,5 %). Podstatne menej respondentov sa najčastejšie pripája na internet doma (19,9 %), najčastejší prístup na internet v škole uviedlo 7,8 % respondentov. Najčastejšie využívanými typmi pripojenia na Internet vo firmách je pripojenie ISDN (27,8 %) a prenajatý digitálny okruh (22,9 %), resp. mikrovlnné spojenie vo freeband pásme (22,6 %). Približne pätina firiem používa spojenie dial-up (19,2 %).

Užitočné linky:
Upozornenie: Úrad získaval údaje uvedené v tomto dokumente v mesiacoch apríl - júl 2003. Vzhľadom na pomerne rýchli vývoj na telekomunikačnom trhu, môžu byť niektoré údaje časom neaktuálne.

Poznámka: Externé organizácie poskytli materiály, ktoré sú uvedené v tomto dokumente zdarma bez akéhokoľvek nároku na protislužbu. Vypracovanie dokumentu si nevyžiadalo žiadne financie zo štátneho rozpočtu.

(1) Výskumný ústav spojov - je vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja v oblasti pôšt a telekomunikácií v SR. Účelom pôsobenia VÚS sú činnosti zahŕňajúce aplikovaný výskum, vývoj, skúšobníctvo a poradenstvo v sektoroch pôšt a telekomunikácií. www.vus.sknet

(2) TNS SK, s.r.o. - tretí na trhu marketingového prieskumu v celosvetovom meradle, súčasťou know-how spoločnosti sú aj on-line prieskumy. www.tns-global.sk neta www.tnsinteractive.sknet

Copyright Telekomunikačný úrad SR 2003: Reprodukcia na nekomerčné účely povolená za predpokladu uvedenia zdroja.