Už 12 spoločností má právoplatnú telefónnu licenciu

08.01.2003, Tlačová správa
3. januára 2003 nadobudla právoplatnosť regionálna licencia na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o.. Úrad dostal žiadosť o licenciu od tejto spoločnosti 4. decembra 2002. Úrad tak vydal aj túto licenciu v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia.

Spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. bol pridelený sedemmiestny číselný blok 25xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Košice. Držiteľ licencie je povinný uhradiť jednorázovú čiastku vo výške 10 000,-Sk. za vydanie licencie na účet TÚ SR a súčasne je povinný uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške 20 000,- Sk plus 0,08 % z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v tejto licencii.

Okrem spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. nadobudla ešte v roku 2002 právoplatnosť licencia jedenástim spoločnostiam. Jedna spoločnosť využila zákonnú možnosť a podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu o udelení licencie.

TÚ SR vydal zatiaľ 12 celoslovenských a jednu regionálnu licenciu. Okrem toho eviduje žiadosti o licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od spoločností GlobalTel Slovakia, s.r.o. a BENTEL, s.r.o..

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1.2003.

V Bratislave 8. januára 2003.