Už všetci žiadatelia majú telefónnu licenciu

06.02.2003, Tlačová správa
4. februára 2003 Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti GlobalTel s.r.o.. Spoločnosť Bentel, spol. s r.o., ktorá pôvodne figurovala ako žiadateľ o telefónnu licenciu, žiadosť upresnila na poskytovanie dátových služieb.

Spoločnosti GlobalTel s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 35xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 31xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1007 na výber prevádzkovateľa siete...

TÚ SR vydal zatiaľ 14 celoslovenských a jednu regionálnu licenciu. Z tohto počtu má zatiaľ dvanásť držiteľov právoplatnú licenciu, jedna spoločnosť využila zákonnú možnosť a podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu o udelení licencie a dvom spoločnostiam licencia ešte nenadobudla právoplatnosť.

Tento počet licencií nemusí byť ešte konečný. Podľa výzvy na podávanie žiadostí o licenciu, ktorú Telekomunikačný úrad SR zverejnil 18. septembra 2002 vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku, môžu záujemcovia i naďalej podávať žiadosti o telefónnu licenciu.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie tejto služby sa skončil 31. decembra 2002.

Vysvetlivky:
Carrier Selection Code (CSC) - je číslo prostredníctvom ktorého je umožnený výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.

V Bratislave 6. februára 2003.