Užívatelia sa môžu vyjadriť k navrhovanému zrušeniu povinností pre ST

03.08.2004, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie na základe návrhu spoločnosti Slovak Telecom (ST) správne konanie vo veci zrušenia povinnosti poskytovať verejnú telegrafnú a verejnú ďalekopisnú službu. TÚ SR pred vydaním rozhodnutia oslovuje užívateľov týchto služieb, aby sa k prípadnému zrušeniu povinnosti poskytovať menované služby spoločnosťou ST vyjadrili.

Na TÚ SR bol 1. júla 2004 doručený návrh ST na začatie správneho konania vo veci zrušenia povinnosti poskytovať verejnú telegrafnú a verejnú ďalekopisnú službu uložené licenciou. ST navrhuje, aby TÚ SR zrušil tieto povinnosti, pričom argumentuje poklesom záujmu o dané služby a stratovosťou. ST k uvedeným argumentom doložil podklady, ktoré to podľa nich potvrdzujú.

Podľa § 76 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách „poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal v licencii uloženú povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú službu a verejnú ďalekopisnú službu, je povinný túto službu poskytovať až do právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich ďalšom poskytovaní.“

V Bratislave 3. augusta 2004.