Užívatelia telekomunikačných služieb nezabúdajte na svoje práva a povinnosti

12.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti so Svetovým dňom práv spotrebiteľov (15. marca) upozorňuje užívateľov elektronických komunikačných („telekomunikačných“) služieb, aby nezabúdali na svoje práva a povinnosti. Záujemcovia o telekomunikačné služby by sa pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom mali dôkladne oboznámiť so všeobecnými podmienkami a s tarifou („cenníkom“). Vo všeobecných podmienkach a v zákone o elektronických komunikáciách sú upravené ich práva a povinnosti. Pokiaľ záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami, tak operátor má zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.
     Záujemcovia o telekomunikačné služby by sa nemali spoliehať na informácie z reklamnej kampane, z masmédií a na tie, ktoré sa dozvedia počas rozhovoru s predajcami služieb. Takéto informácie nie sú úplné. Pred uzavretím zmluvy je potrebné zvážiť uzavretie zmluvy na dobu určitú, lebo tato sa dá len zriedkakedy vypovedať predčasne bez zmluvnej pokuty. Užívateľ služby má zákonné právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil. Užívateľ služby má ďalej zákonné právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby, ktoré zavinil operátor. Toto právo je potrebné si uplatniť u operátora najneskôr do troch mesiacov. Ak operátor neposkytuje službu podľa podmienok, poskytuje ju nekvalitne, príp. ju nesprávne vyúčtuje, tak je potrebné podať u neho reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje v termíne a spôsobom, ktoré sú upravené v reklamačnom poriadku operátora. V prípade, že užívateľ služby nebude s vybavením reklamácie, ktorá sa týka správnosti úhrady a kvality služby spokojný, má právo obrátiť sa na TÚ SR, ktorý rieši spor mimosúdne. Ak účastníci napriek tomu nedospejú k dohode, tak je možné spor riešiť súdnou cestou.
     Medzi telekomunikačnými operátormi a koncovými užívateľmi služieb často vznikajú nedorozumenia, ktoré pramenia z neznalosti práv a povinností zo strany užívateľov služieb. Ďalšie nedorozumenia vznikajú nepremysleným konaním užívateľov a chybami na strane operátorov. Tieto nedorozumenia niekedy prerastajú do sporov. TÚ SR si uvedomuje dôležitosť prevencie, preto vzdeláva koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Vzdelávanie širokej verejnosti prebieha najmä prostredníctvom internetu a masmédií. Vzdelávanie budúcich a začínajúcich užívateľov, t.j. žiakov a študentov prebieha aj formou riadených diskusií, prednášok... Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu.