Uznesenie Okresného súdu Bratislava I - predbežné opatrenie a odvolanie sa TÚ SR

Aby si mohla odborná aj laická verejnosť vytvoriť svoj názor Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejňuje plné znenie predbežného opatrenia, ktorým súd uložil TÚ SR zdržať sa všetkých faktických a právnych úkonov súvisiacich s výberovým konaním na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania a odvolanie sa TÚ SR.

Uznesenie Okresného súdu Bratislava I:

Prvá strana

Druhá strana

Tretia strana

Štvrtá strana

Piata stranaPre odbornú verejnosť:

Odvolanie proti uzneseniuPre laickú verejnosť zjednodušené zhrnutie:

1. Okresný súd Bratislava I nie je vecne príslušný - podľa § 72 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je "na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky."

2. Žiaden súd teraz nemohol vydať predbežné opatrenie - Občiansky súdny poriadok neumožňuje vydať predbežné opatrenie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy pred začatím konania.

3. Navrhovateľ spoločnosť TELECOM CORP. v čase podania návrhu, ani do času podania odvolania nebola účastníkom výberového konania (nepredložila žiadosť a ponuku do výberového konania). Uvedená spoločnosť preto nebola oprávnená vôbec podávať návrh na vydanie predbežného opatrenia. Uvedená spoločnosť teda nemala tzv. aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto návrhu. Akceptáciou existencie takéhoto právneho stavu by potom automaticky existoval právny vzťah medzi TÚ SR a každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá by prehlásila, že má záujem zúčastniť sa výberového konania.

4. Spoločnosť nepreukázala bezprostredne hroziacu ujmu ako jednu z podmienok na vydanie predbežného opatrenia. Tvrdenie o vzniku škody je neopodstatnené, lebo každý potencionálny účastník výberového konania si musí byť vedomý, že úspešným účastníkom môže byť len jeden zo žiadateľov a každý uchádzač musí dobrovoľne vyvinúť úsilie i vynaložiť určité finančné prostriedky, ako náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky.

5. Spoločnosť TELECOM CORP. úmyselne nesprávne interpretuje podmienky výzvy. Od roku 2001 sa spoločnosť podieľala na budovaní sietí iných prevádzkovateľov a vybudovala aj vlastnú sieť televíznych vysielačov a podmienku, „aby žiadateľ vybudoval a/alebo prevádzkuje alebo prevádzkoval sieť na prenos televíznych signálov aspoň v jednom štáte,“ spĺňa. Svedčia o tom príslušné povolenia, ktoré vydal TÚ SR.

6. Napadnuté uznesenie súdu je nedôvodné aj z toho dôvodu, že rozhodnutie o víťazovi ako aj postup úradu pred vydaním rozhodnutia môže účastník výberového konania napadnúť žalobou na Najvyššom súde SR. Nie je teda pravdou tvrdenie, že nevydaním predbežného opatrenia by došlo k stavu, ktorý by sa nedal zvrátiť, ako tvrdí TELECOM CORP.

7. Všimnite si značku na uznesení súdu "14 C" - označenie pre "civilné" (občianskoprávne) spory a nie prípady preskúmania postupov orgánov štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

8. K údajne nezákonným kritériám vo výzve:

Kritériá podľa zákona o digitálnom vysielaní

§ 19 ods. 4 zákona "Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie, je úrad povinný určiť hodnotiace kritériá tak, aby výberová komisia mohla hodnotiť najmä
a) schopnosť žiadateľa vybudovať komunikačnú sieť v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu,
b) prehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom komunikačnej siete,
c) záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ chce prevziať,
d) schopnosť žiadateľa uviesť do prevádzky terestriálny multiplex v stanovenom čase,
e) plánované pokrytie signálom terestriálneho multiplexu pri začatí prevádzky,
f) záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne.

Kritériá vo výzve na predkladanie ponúk

1.schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky sieť prvého a druhého terestriálneho multiplexu v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu,

2.priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom siete,

3.podpora prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania vrátane záväzkov vo vzťahu ku koncovým užívateľom,

4.technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom,

5.rozsah poskytovaných služieb,

6. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie pre prvý a druhý terestriálny multiplex.
Minimálna výška ponúknutej úhrady za pridelenie frekvencií pre prvý a druhý terestriálny multiplex je 50 000 000 Sk, slovom: päťdesiat miliónov slovenských korún.

Výberové konanie podľa zákona o elektronických komunikáciách


Podľa § 32 ods. 7 písm. c) zákona "Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí hodnotiace kritériá".
Podľa § 32 ods. 7 písm. f) zákona Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu ponuku.

Komentár nie je potrebný.