Uznesenie súdu pribrzdí rozvoj širokopásmového prístupu

13.02.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rešpektuje uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (súd), ktorý uznesením odložil vykonateľnosť rozhodnutia predsedu TÚ SR až do rozhodnutia vo veci žaloby spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) voči rozhodnutiu predsedu TÚ SR. TÚ SR pri vyjadrení k žalobe ST navrhol súdu, aby žalobu aj žiadosť ST o odklad vykonateľnosti rozhodnutia zamietol. Podľa názoru TÚ SR by súd nemal žiadosti ST vyhovieť, lebo účelom rozhodnutí TÚ SR a predsedu TÚ SR je odstrániť bariéry rozvoja súťaže, ktoré úrad pri svojej analýze zistil a zabezpečiť rozvoj konkurenčného prostredia pri poskytovaní telekomunikačných služieb.

TÚ SR ďalej pre ilustráciu pre súd uviedol, že podľa správy Európskej asociácie pre konkurenciu v telekomunikáciách (ECTA) bola k 1. štvrťroku 2006 (t.j. v čase rozhodovania TÚ SR vo veci) priemerná penetrácia vysokorýchlostného internetu členských štátoch EÚ na úrovni 14,1 %, z toho na Slovensku 2,9 % a naopak napr. v Dánsku až 29,3 %. Aj uvedené fakty jasne preukazujú, že toto podnikateľské prostredie ani zďaleka nie je také konkurenčné, ako uvádza v žalobe ST.

Súd, na základe žaloby ST, uznesením zo 4. februára 2008 odložil vykonateľnosť rozhodnutia predsedu TÚ SR o rozklade, ktorým predseda potvrdil povinnosti ST pri poskytovaní širokopásmového prístupu, do rozhodnutia vo veci žaloby. ST žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia odôvodnila hrozbou závažnej ujmy. Závažná ujma mala vzniknúť tým, že musí vynaložiť neprimerane vysoké náklady v odhadovanej sume 12 mil. Sk na nevyhnutné konfigurácie informačných technológií spolu s vyhradením všetkých kvalifikovaných špecialistov na minimálne obdobie troch mesiacov. To by podľa ST v konečnom dôsledku mohlo ohroziť jej podnikateľskú činnosť. Podľa názoru TÚ SR odložením vykonateľnosti rozhodnutia naopak vznikne ujma konkurenčným poskytovateľom služieb a v konečnom dôsledku aj používateľov služieb širokopásmového pripojenia, t.j. zákazníkom.

TÚ SR určil rozhodnutím z 2. novembra 2006 spoločnosť ST, za významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil mu tieto povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách: transparentnosti prístupu a zároveň zverejniť referenčnú ponuku na veľkoobchodný širokopásmový prístup, nediskriminácie prístupu, oddelenej evidencie o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom kapitále pre každú formu širokopásmového prístupu zvlášť, poskytovať tretím osobám veľkoobchodný širokopásmový prístup za primeraných a objektívnych podmienok a nákladovú orientáciu cien za veľkoobchodný širokopásmový prístup. Uložené povinnosti mali podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu pri poskytovaní širokopásmového prístupu (napr. poskytovanie vysokorýchlostného prístupu k internetu). Voči tomuto rozhodnutiu podala ST opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR.

V Bratislave 13. februára 2008.