V roku 2013 regulátor sprostredkoval dohodu v 40% sporov

06.03.2014, Tlačová správa

     V roku 2013 predchodca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) mimosúdne vyriešil 118 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. TÚ SR sprostredkoval až v 40% sporov písomnú dohodu medzi užívateľmi služieb a telekomunikačnými operátormi. Ak si uvedomíme, že úrad pri mimosúdnom riešení sporov nemá rozhodovaciu právomoc, tak je to výborný výsledok. V porovnaní s rokom 2012, keď sprostredkoval dohodu v tretine sporov, v roku 2013 dosiahol ešte lepší výsledok. Regulačný úrad pripomína, že dôležitá je prevencia, aby sa užívatelia služieb v dôsledku nevedomosti nedostávali do zbytočných sporov s telekomunikačnými operátormi.
     Okrem 118-tich vyriešených sporov ďalších 56 návrhov na mimosúdne riešenie sporov bolo odložených ad acta z dôvodov neúplnosti zaslaných podaní, pričom účastníci neakceptovali výzvu na doplnenie zaslaných podkladov, príp. svoje návrhy predložili po skončení zákonnej lehoty na podanie návrhu. Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil úrad. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby.
     Regulačný úrad mimosúdne rieši spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkajú najmä správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nesúhlasil s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje: a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka (t.j. užívateľa služby), b) názov a sídlo podniku (t.j. telekomunikačného operátora), c) predmet sporu, d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie, e) návrh riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie. Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu. Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.