v znení 1. zmeny

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

vydáva

podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

1. zmenu všeobecného povolenia

č. VPR – 05/2004


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre poplachové hlásenia, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma

868 – 870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“)


Vo všeobecnom povolení sa mení:

a) Úvodná veta a názov všeobecného povolenia, ktoré znejú „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, vydáva podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. VPR-05/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre poplachové hlásenie, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 – 870 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“)

b) ERP max:

868,60 - 868,70 MHz 10 mW

869,25 – 869,30 MHz 10 mW

869,65 – 869,70 MHz 25 mW

869,20 – 869,25 MHz 10 mWOstatné ustanovenia všeobecného povolenia ostávajú bez zmeny.

Táto zmena všeobecného povolenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 31.1. 2006.

Ing. Milan Luknár

predseda