v znení opatrenia č. O-9/2005

O P A T R E N I E

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

zo dňa 11. augusta 2005, č. O – 9/2005,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

zo dňa 16. decembra 2004, č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla (ďalej len „opatrenie“) sa mení takto:

   1. V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „tam, kde je to technicky možné vrátane mobilných služieb“ a za slovo „oblasti“ sa dopĺňajú slová „na špecifickom mieste pripojenia užívateľa“.
   2. V § 2 sa vypúšťa za slovom „čísla“ čiarka a slová „prevádzkovo využívané“ a vypúšťa sa slovné spojenie: „ktoré sa prenášajú v tvare (0) + národný cieľový kód (NDC) + účastnícke číslo (SN)“.
   3. V § 3 v ods. 1 sa v celom texte za slovom „čísla“ vypúšťa čiarka a slová „prevádzkovo využívané“.
   4. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
   5. V § 4 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová: „a o oznámenie dátumu zániku zmluvy o pripojení1) na poskytovanie verejnej telefónnej služby uzatvorenej medzi užívateľom a odovzdávajúcim podnikom“.
      Poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa.
   6. V § 4 ods. 2 prvá veta znie: „Odovzdávajúci podnik do piatich pracovných dní
      odo dňa doručenia žiadosti a v prípade prenesenia skupinových účastníckych čísel podľa § 10 odseku 3 do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, poskytne prijímajúcemu podniku v písomnej forme alebo v elektronickej forme podstatné údaje na prenesenie čísla podľa odseku 5 písm. a) a b), alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa odseku 6 a v tej istej lehote zašle užívateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti a súčasne ho upovedomí, že právo odovzdávajúceho podniku
      na zaplatenie úhrad zo zmluvného vzťahu s užívateľom nie je prenesením čísla dotknuté, alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa odseku 6.“
   7. § 4 ods. 4 znie:
      „(4) Prijímajúci podnik prenesenie čísla ukončí najneskôr do desiatich pracovných dní po potvrdení žiadosti o prenesenie čísla zo strany užívateľa podľa odseku 3 a vykoná užívateľovi aktiváciu služieb tak, aby prerušenie poskytovania služby bolo čo najkratšie. Na základe žiadosti užívateľa sa môžu užívateľ a prijímajúci podnik dohodnúť aj na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla.
   8. V § 4 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa. Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c), ktoré znie:
      „c) deň aktivácie služieb v sieti prijímajúceho podniku.“
   9. V § 4 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo nie je prevádzkovo využívané“.
  10. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú písmená d) a e).
  11. V § 4 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Milan Luknár, v. r.
predseda
Posledná úprava stránky: 20. február 2006 12:20:01
Copyright 1999 - 2007 - T