v znení zmeny č. 1


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                                 vydáva

                             podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                            1. zmenu všeobecného povolenia
                                                      č. VPR – 01/2001


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN), ktoré splňujú parametre uvedené v odporúčaní CEPT/ERC/REC 70 - 03 príloha č. 3.

1.Vo všeobecnom povolení sa mení:

1.Úvodná veta a názov všeobecného povolenia, ktoré znejú „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií vydáva podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. VPR-01/2001 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom/ru/, určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach (RLANs/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/) s využitím modulácie s rozpestretého spektra, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz (ďalej len „zariadenia RLAN“). Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC/(01)07/komponenty/

2.V bode 1 „Anténa“ sa vypúšťa „v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti, alebo“,

3.bod 3, ktorý znie: „Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.“

4.Bod 6 sa vypúšťa a ďalšie body sa prečíslujú,

5.V bode 7 sa vypúšťa „podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách“, ktoré sa nahradzuje znením „podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách“

2.Vo všeobecnom povolení sa dopĺňa:

1.Bod 10, ktorý znie „Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu iných zariadení povolených pracovať na týchto frekvenciách je prevádzkovateľ zariadenia s externou anténou alebo zariadenia umiestneného na streche príp. fasáde výškovej budovy alebo inej stavby povinný vopred informovať úrad o termíne uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky.* Túto informáciu zašle na vyplnenom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tohoto všeobecného povolenia na adresu miestne príslušného odboru štátneho dohľadu v kraji, na území ktorého bude rádiové zariadenie prevádzkovať. Akceptuje sa aj podanie elektronickou poštou. Splnenie tejto povinnosti sa vzťahuje aj na zariadenia uvedené do prevádzky pred termínom nadobudnutia účinnosti zmeny vo všeobecnom povolení. V takomto prípade je prevádzkovateľ povinný splniť si povinnosť okamžite, najneskôr však do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmeny vo všeobecnom povolení a namiesto dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky uvedie „pred účinnosťou zmeny podmienok“. Prevádzkovatelia sú povinní oznámiť úradu aj termín ukončenia prevádzky rádiového zariadenia a to najneskôr v deň ukončenia prevádzky.“

Ostatné ustanovenia všeobecného povolenia ostávajú bez zmeny.

Táto zmena všeobecného povolenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu (20. decembra 2005).

V Bratislave 10.12. 2005.

                                                       Ing. Milan Luknár
                                                            predseda

  • (vysvetlenie TÚ SR mimo oficiálnych podmienok všeobecného povolenia: Úrad nepožaduje, aby prevádzkovatelia zasielali údaje napr. pri použití zariadení typu Bluetooth, ďalej notebooku s kartou prostredníctvom ktorého sa „na lavičke niekde na námestí pripájajú do internetu“, ďalej pri overovaní dostupnosti siete pred plánovanou montážou pripojenia. Údaje zasiela prevádkovateľ zariadenia, t.j. ak koncový užívateľ služby je prevádkovateľ zariadenia, tak údaje zasiela on a nie poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby zasiela údaje len za zariadenia, ktoré prevádzkuje on sám a užívateľov svojich služieb, ktorý prevádzkujú rádiové zariadenia podľa bodu 10, VPR 01/2001 v znení zmeny č.1 na povinnosť zasielania údajov upozorní, aby sa vyhol nedorozumeniam.)

Príloha k všeobecnému povoleniu č.VPR-01/2001 word(na stiahnutie)

                                        Informácia o rádiovom zariadení
                  prevádzkovanom podľa všeobecného povolenia č. VPR-01/2001

                                                                                                                                             
Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa  

Sídlo

Ulica   Číslo domu  
Obec  
PSČ  
Údaje o rádiovom zariadení RLAN

 

 

 

Termín uvedenia zariadenia do prevádzky  
Názov stanoviska

 

Ulica, číslo domu

 

Obec  
Názov a typ rádiového zariadenia  
Anténa typ: Smer max. vyžarovania (°)
ERP (v smere max. vyžarovania): /W/ zisk:                dB
Meno osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa

 

Otlačok pečiatky prevádzkovateľa
Funkcia

 

Kontakt (telefón, e-mail)

 

                           

Dátum

 

 

Podpis

     


/ru/ SRD (Short Range Devices) /urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ Radio Local Area Networks – rádiové miestne (počítačové) siete /komponenty/ Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom používaných v rádiových miestnych počítačových sieťach (RLANs) a pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovanmia.