Vaše „áno“ povedané do telefónu môže znamenať zmenu zmluvy

Zmluvy-na-dialku
28.03.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) upozorňuje verejnosť, že vyjadrenie súhlasu počas telefonického hovoru s obchodným zástupcom telekomunikačného operátora môže mať za následok zmenu existujúcej zmluvy, napr. aktiváciou novej služby. Uzavretie zmluvy alebo dojednanie jej zmeny je možné aj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov telekomunikačného operátora. V takýchto prípadoch dodržiavanie zákona pri uzatváraní zmlúv nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. 
     Verejnosť sa často obracia na Regulačný úrad s otázkami súvisiacimi s uzatváraním zmlúv a diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov operátora. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora môžu navrhnúť zmenu zmluvy napr. aj telefonicky. Kontaktovať vás môžu na základe predchádzajúceho súhlasu, ktorý ste im dali napr. pri uzatvorení zmluvy. Vždy dávajte pozor s čím súhlasíte, lebo aj telefonicky dojednaná zmluva, resp. jej zmena je platná. Rovnako môžete uzavrieť alebo zmeniť zmluvu aj prostredníctvom internetu. Obchodní zástupcovia telekomunikačného operátora s vami môžu uzavrieť zmluvu aj mimo prevádzkových priestorov operátora, napr. u vás doma alebo v práci, kaviarni a pod. V takýchto prípadoch sa uzatváranie zmluvy riadi zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho dodržiavanie nekontroluje Regulačný úrad, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Podľa skúseností Regulačného úradu takéto uzatváranie zmlúv a dojednávanie ich zmien prináša so sebou riziko nepochopenia alebo nedostatku informácií. Na druhej strane, ak si to rozmyslíte, tak máte možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní.
     Regulačný úrad zároveň upozorňuje, že zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná, to neplatí pre predplatené služby, poskytovanie služieb prostredníctvom verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme. Z vyššie uvedeného vyplýva, že účastníci si môžu individuálne dojednať zmenu zmluvy aj iným spôsobom ako písomne. V tejto súvislosti RÚ pripomína, že je dôležité venovať pozornosť dokumentom, ktoré účastník s operátorom podpisuje. V prípade, ak je súčasťou zmluvy aj zmluvná pokuta, táto musí byť dojednaná podľa Občianskeho zákonníka písomne.