Veľkoobchodné ceny v pevnej sieti budú podľa nového modelu

01.08.2012, Tlačová správa

     Dňa 25.7.2012 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) publikoval návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodné služby zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení. Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu t.j. do 24.08.2012. Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb, výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok TÚ SR zverejní na konzultačnom mieste.
     Významný podnik bude podľa návrhu rozhodnutia povinný účtovať vypočítané ceny podľa Metódy kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku až po schválení alebo úprave ceny TÚ SR. Táto schválená alebo upravená cena je maximálna cena, ktorú nemožno prekročiť.
     TÚ SR stanoví cenu za službu zostavenia volania a ukončovania volania, ktoré budú vychádzať z nákladov teoretického efektívneho podniku s využitím nákladového modelu Bottom up Long Run Incremental Costs pure (ďalej len „BU LRIC pure“). Základné moduly modelu a vstupné dáta do modelu sú rovnaké pri kalkulácii ceny tak za služby zostavenia volania ako aj ukončovania volania. Preto bude pre stanovenie ceny za služby zostavenia i ukončovania volania v pevnom umiestnení použitý rovnaký nákladový model BU LRIC pure. Pri výpočte ceny za službu zostavenia volania sa k cene navyše pripočíta Mark–up režijných nákladov. Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku.
Telekomunikačný operátor, ktorý bol rozhodnutím TÚ SR určený za významný podnik na relevantnom trhu služby zostavenia volania a služby ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, a ktorému bola uložená povinnosť regulácie cien a regulácie cien prístupu a prepojenia, bude podľa navrhovaného rozhodnutia povinný pri výpočte cien za služby zostavenia a ukončovania volania použiť nákladový model BU LRIC pure. Pri tomto modeli je prírastkom služba zostavenia resp. ukončovania volania a ktorý zahŕňa len náklady, ktorým možno predísť. 
     Návrh rozhodnutia, všetky prílohy a výzva na podávanie pripomienok k návrhu sú od 25.7.2012 k dispozícii na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062