Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

1 info
12.12.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz.
Úrad zároveň zvažuje možnosti ako sprístupniť frekvencie z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz v období po skončení platnosti súčasných povolení (31.12.2024) a pred začiatkom platnosti nových individuálnych povolení (1.9.2025).

Frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz, 2100 MH a 3600 MHz sú určené pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby.

Úrad uskutočňuje túto Verejnú diskusiu s cieľom zistiť názory trhu, ako aj širokej verejnosti na priebeh a podmienky pripravovaného výberového konania ako aj názory verejnosti na možnosť využívania frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz pred začatím platnosti nových individuálnych povolení.

Úrad zároveň plánuje zrealizovať on-line workshop s dotknutými držiteľmi individuálnych povolení ako aj ostatnými záujemcami z radov širokej verejnosti na ktorom bližšie vysvetlí svoje zámery prezentované v tomto dokumente. On-line workshop sa uskutoční 14.12.2022 o 10:00. Pripojovací link bude zaslaný všetkým aktuálnym držiteľom individuálnych povolení na používanie frekvencií v diskutovaných frekvenčných pásmach 900 MHz, 2100 MHz a 3700 MHz. Ostatným záujemcom bude zaslaný len na vyžiadanie. Svoju žiadosť môže každý záujemca adresovať na emailovú adresu: Dominika.GIGLEROVA@teleoff.gov.sk

Svoje stanoviská k otázkam formulovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec týchto otázok, predložte v písomnej forme na adresu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7,
P. O. Box 40
828 55 Bratislava 24

alebo v elektronickej forme na e-podatelna@teleoff.gov.sk v termíne do 31.01.2023

Viac informácií nájdete: /data/files/52823_2022_12_09_verejna-diskusia-900-mhz_2100mhz_3600-mhz_final.pdf