Verejná diskusia o budúcom využívaní pásma 2500 - 2690 MHz

     Európska komisia prijala 13. júna 2008 rozhodnutie 2008/477/ES o harmonizácií frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronických komunikácií v Spoločenstve (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutia Európskej komisie sú pre členské štáty záväzné. 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami ako i stanovenia jasných pravidiel, otvára verejnú diskusiu o budúcom využívaní frekvenčného pásma 2500 - 2690 MHz. Jej výsledky budú pre úrad nápomocné najmä pri rozhodovaní o:

- spôsobe prideľovania predmetných frekvencií (frekvenčných blokov),
- stanovení podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania na pridelenie takýchto frekvencií (frekvenčných blokov),
- počte vydaných individuálnych povolení,
- stanovení podmienok v individuálnom povolení.

     Princíp budúceho využívania tohto frekvenčného pásma by mal byť založený na technologickej neutralite a neutralite služieb. V rozhodnutí Európska komisia kladie dôraz na politiku bezdrôtového prístupu pre elektronické komunikačné služby so zameraním na sprístupnenie služieb umožňujúcich širokopásmový prístup pre koncových užívateľov. Podľa rozhodnutia je toto frekvenčné pásmo rozdelené na dva úseky po 70 MHz s duplexným odstupom 120 MHz pre režim FDD (2500 – 2570 MHz a 2620 – 2690 MHz) a jeden úsek so šírkou 50 MHz pre režim TDD (2570 – 2620 MHz). Podľa rozhodnutia koexistencia existujúcich systémov a služieb v tomto pásme môže byť zabezpečená na národnej úrovni. Avšak na druhej strane sa očakáva, že elektronické komunikačné služby umožňujúce širokopásmový prístup budú paneurópske, a teda že všetci obyvatelia ES získajú prístup k ekvivalentným službám aj v ostatných členských krajinách.

     Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej diskusie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie.

     Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 16. júla 2009 s označením „WAPECS 2,5 GHz – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro(zav)teleoff.gov.sk.

V Bratislave dňa 10. júna 2009


Ing. Ladislav Mikuš
predseda TÚ SR