Verejná diskusia o ďalšom poskytovaní univerzálnej služby

     Tak, ako inými zákonmi Slovenskej republiky aj zákonom č. 610/2003 Z. z. z 3. decembra 2003 o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) boli prevzaté právne akty Európskych spoločenstiev okrem iných aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.

     Podľa § 50 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je univerzálna služba minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.

     Podľa § 50 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „TÚ SR“) určí na základe výsledku konzultácií jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti tak, aby bolo pokryté celé územie štátu s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu. Právny názor TÚ SR je taký, že konzultácie sa nemôžu realizovať podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách.


Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:

a) vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti,

b) poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok, v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách, odsúhlasenej úradom; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých účastníkoch verejných telefónnych služieb, okrem tých, ktorí požiadali o nezverejnenie svojich osobných údajov a telefónneho čísla. Úplný telefónny zoznam sa poskytne účastníkovi na jeho žiadosť vo forme schválenej úradom,

c) zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,

d) poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov,

e) poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,

f) zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.

V súčasnosti prebiehajú legislatívne kroky smerujúce z novému zákonu o elektronických komunikáciách. V snahe pripraviť sa čo najlepšie na povinnosti, ktoré TÚ SR z tohto zákona vyplynú, zahajujeme verejnú diskusiu k univerzálnej službe. Oslovujeme preto laickú i odbornú verejnosť so žiadosťou o zodpovedanie otázok týkajúcich sa univerzálnej služby a rozsahu jej poskytovania.


Formulár s otázkami dotýkajúce sa poskytovania univerzálnej služby nájdete tu: Formulár US 2/2011.

Odpovede na vyššie uvedené otázky zasielajte vo formáte .doc, .docx, .rtf na adresu OTR@teleoff.gov.sk

Termín ukončenia verejnej diskusie 04.04.2011.