Verejná konzultácia k pripravovanej zmene plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 2200 – 2300 MHz

     Základnou úlohou Telekomunikačného úradu SR (ďalej len „úrad“) je regulácia elektronických komunikácií, ktorou je podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) „správa čísel a frekvencií“, pričom úrad je pri regulácii povinný zabezpečovať, „aby nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov.“ Úrad je taktiež povinný všetky činnosti vykonávať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti (§ 6 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách).
     Úrad prideľuje frekvencie vo frekvenčnom úseku 2200 – 2300 MHz v súlade s prílohou k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 02/rev.3 zo dňa 12. decembra 2008 (ďalej len „príloha k plánu“), pričom postupuje podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, ktorými vykonáva správu frekvenčného spektra (§ 30 zákona o elektronických komunikáciách) a vydáva individuálne povolenie na používanie frekvencií (§ 32 zákona o elektronických komunikáciách).
     O poskytovanie elektronickej komunikačnej služby retransmisie nezmenených TV programov prostredníctvom rádiových zariadení MMDS vo frekvenčnom úseku 2200 – 2300 MHz v lokalite Bratislava1 dlhodobo prejavujú záujem viacerí prevádzkovatelia. Keďže súčasnému poskytovateľovi predmetnej elektronickej komunikačnej služby v uvedenom frekvenčnom úseku končí platnosť individuálneho povolenia na používanie frekvencií 31. decembra 2010, úrad zvažuje prideliť predmetné frekvencie vo výberovom konaní. V súvislosti s vyššie uvedeným, úrad pripravuje zmenu prílohy k plánu, ktorú po ukončení verejnej konzultácie zverejní na internete.
     Z vyššie uvedených dôvodov úrad otvára verejnú konzultáciu k pripravovanej zmene prílohy k plánu. Jej výsledky budú pre úrad nápomocné pri vypracovaní zmeny prílohy k plánu.

     Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie. Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 30. októbra 2010 s označením „Zmena prílohy k plánu pre frekvenčný úsek 2200 – 2300 MHz – verejná konzultácia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk.

V Bratislave dňa 1. októbra 2010


Ing. Ladislav Mikuš
predseda TÚ SR


1 Lokalitou Bratislava sa rozumie pokrytie územia užitočným signálom (najmenej 46 dBμV/m) v rámci dosahu vysielača MMDS umiestneného na katastrálnom území mesta Bratislava s maximálnym vyžiareným výkonom 1W / 8 MHz kanál (v súlade s prílohou k plánu).