Verejná konzultácia o budúcom využívaní pásma 3600 – 3800 MHz

     Európska komisia prijala 21. mája 2008 rozhodnutie 2008/411/ES o harmonizácií frekvenčného pásma 3400 - 3800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie celoeurópskych služieb elektronických komunikácií v Spoločenstve (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutia Európskej komisie sú pre členské štáty záväzné. Taktiež je v príprave rozhodnutie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív – CEPT č. ECC/DEC (11)HH upravujúce podmienky prevádzky v tomto pásme ako je kanálové rozloženie, veľkosť kanálového bloku 5 MHz a mód prevádzky siete TDD.

     Preto Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami ako i stanovenia jasných pravidiel, otvára verejnú konzultáciu o budúcom využívaní frekvenčného pásma 3600 - 3800 MHz. Jej výsledky budú pre úrad nápomocné najmä pri rozhodovaní o:

- spôsobe prideľovania predmetných frekvencií (frekvenčných blokov) podľa princípu založenom na geografickom usporiadaní,
- stanovení podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania na pridelenie takýchto frekvencií (frekvenčných blokov),
- počte vydaných individuálnych povolení,
- stanovení podmienok v individuálnom povolení.

     Princíp budúceho využívania tohto frekvenčného pásma by mal byť založený na technologickej neutralite a neutralite služieb. Rozhodnutie kladie dôraz na politiku bezdrôtového prístupu pre elektronické komunikačné služby so zameraním na sprístupnenie služieb umožňujúcich širokopásmový prístup pre koncových užívateľov. Očakáva sa, že elektronické komunikačné služby umožňujúce širokopásmový prístup budú paneurópske, a teda že všetci obyvatelia Európskej únie získajú prístup k ekvivalentným službám aj v ostatných členských krajinách.

     Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie.
     Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 20. novembra 2011 s označením „3,7 GHz – verejná konzultácia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk  


V Bratislave, 19. októbra 2011