Verejná konzultácia o budúcom využívaní pásma 790 - 862 MHz (2. kolo)

     Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) uvažuje o vyhlásení výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 790 – 862 MHz (pásmo 800 MHz). 
     Úrad už k tejto téme verejnú konzultáciu uskutočnil v marci 2009, následne ju v máji 2010 zopakovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod názvom „Digitálna dividenda v procese konvergencie digitálnych technológií“. 
     Európska komisia prijala 6. mája 2010 rozhodnutie 2010/267/EU o harmonizovaných technických podmienkach využívania frekvenčného pásma 790 - 862 MHz v rámci pozemských systémov schopných zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutia Európskej komisie sú pre členské štáty záväzné.
     Za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, úrad otvára 2. kolo verejnej konzultácie o budúcom využívaní frekvenčného pásma 800 MHz.

Jej výsledky budú pre úrad nápomocné najmä pri rozhodovaní o:

- spôsobe prideľovania jednotlivých frekvencií (frekvenčných blokov),
- stanovení podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania na pridelenie takýchto frekvencií (frekvenčných blokov),
- počte vydaných individuálnych povolení,
- stanovení podmienok v individuálnom povolení.

     Princíp budúceho využívania frekvenčného pásma 800 MHz by mal byť založený na technologickej neutralite a neutralite služieb. V rozhodnutí Európska komisia zdôrazňuje, že služby poskytované v rámci tohto frekvenčného pásma by mali byť zamerané hlavne na prístup koncového používateľa k širokopásmovým komunikáciám vrátane obsahu vysielania. Podľa rozhodnutia je toto frekvenčné pásmo (791 – 821 MHz a 832 – 862 MHz) rozdelené na dva úseky po 30 MHz s duplexným odstupom 41 MHz pre režim s frekvenčným delením (FDD) a /alebo pre režim s časovým delením (TDD). Očakáva sa, že elektronické komunikačné služby umožňujúce širokopásmový prístup budú paneurópske, a teda že všetci obyvatelia EÚ získajú prístup k ekvivalentným službám aj v ostatných členských krajinách.
     Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie.

     Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 7. júna 2011 s označením „Využitie digitálnej dividendy (pásmo 800 MHz) – verejná konzultácia – 2. kolo“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk.
Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie vopred ďakujeme.

V Bratislave dňa 24. máj 2011


Ing. Ladislav Mikuš
predseda TÚ SR