Verejná konzultácia o ďalšom využívaní frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz pre mobilné elektronické komunikačné služby

     V súčasnej dobe sú poskytované mobilné elektronické komunikačné služby vo frekvenčných pásmach 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz), 1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) a 450 MHz (451,310-455,730 MHz / 461,310-465,730 MHz). 
     Platnosť individuálnych povolení na používanie frekvencií v týchto pásmach, ktorých držiteľmi sú spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Orange Slovensko, a.s., končí 30.08.2011 po uplynutí 15 ročného (resp. 20 ročného) obdobia, na ktoré im boli tieto frekvencie pridelené. Preto sa Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) zaoberá otázkou ďalšieho využívania frekvencií v predmetných pásmach. 
     Okrem toho je podľa rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES potrebné vytvoriť podmienky pre využívanie systémov UMTS v pásmach GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz, čo ale súčasné rozdelenie frekvenčných kanálov pridelených pôvodne pre systémy GSM neumožňuje. Z toho dôvodu je nutné prerozdeliť frekvenčné kanály tak, aby vznikli súvislé 5 MHz frekvenčné bloky, ktoré by umožnili v týchto pásmach prevádzkovať systémy UMTS (tzv. refarming).
     Úrad v snahe o zabezpečenie takého poskytovateľa elektronických služieb mobilného prístupu vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz, ktorý bude plne rešpektovať požiadavky a možnosti slovenského trhu, ako aj v snahe o zabezpečenie spravodlivého, primeraného, otvoreného a transparentného postupu v procese ďalšieho využívania predmetných frekvencií, vyhlasuje verejnú konzultáciu, v ktorej môže každý prispievateľ prezentovať svoje názory, návrhy a postoje k tejto problematike.
     Vážení účastníci tejto verejnej diskusie, pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený nižšie. Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 01. marca 2011 s označením „Ďalšie využívanie frekvencií 900, 1800 a 450 – verejná diskusia“ na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk.