Verejná konzultácia o príprave a realizácii spoločného výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz

     Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz.
     Úrad pripravuje toto výberové konanie na voľné frekvencie pre siete novej generácie v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a služieb vysokorýchlostného prístupu, ktorý schválila vláda SR vo svojom uznesení č. 136/2011 – Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR.
     Za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, a nediskrimináciu prístupu k frekvenciám úrad otvára verejnú konzultáciu o príprave a realizácii spoločného výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz.

Jej výsledky budú pre úrad nápomocné najmä pri rozhodovaní o:
- spôsobe prideľovania jednotlivých frekvencií,
- stanovení podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania.

     Pokiaľ ste sa rozhodli prispieť svojim názorom do tejto verejnej konzultácie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby Vaše príspevky boli vecné, pokiaľ možno s jasnou a konkrétnou formuláciou textu a s príslušným odôvodnením. Zoznam otázok je uvedený v prílohe.

     Vaše príspevky môžete zasielať v elektronickej forme v termíne do 10. januára 2012 s označením „Príprava a realizácia spoločného výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz“ na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk.
Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie vopred ďakujeme.

V Bratislave dňa 6. decembra 2011


Ing. Ladislav Mikuš
predseda TÚ SR

 

     The Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic (hereinafter simply the “Authority”) is preparing a tender competition for the allocation of frequencies from the frequency bands 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz. The Authority is preparing this invitation to tender for available frequencies for new generation networks in accordance with promoting the availability of broadband access networks and high-speed access services, as approved in SR Government Resolution no. 136/2011 – SR National Broadband Strategy.

     The Authority for the purpose of ensuring efficient use of the frequency spectrum with well-defined technical parameters and conditions, as well as for the purpose of setting clear rules, is opening a joint public consultation on the method for allocating the frequency bands 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz.

Its results will be helpful for the Authority especially in deciding on:
- the method of spectrum allocation,
- the conditions stated in the invitation for submission of tender.

     If you decide to contribute with your view to this public consultation, we would like to ask that your contributions have been concrete, preferably with a clear and specific formulation of the text with appropriate justification. The list of questions is given in Annex.

     Your contributions can be sent in electronic form within the time limit to 10th January 2012 labeled „Preparation and implementation of a joint tender competition for the allocation of frequencies from the frequency bands 800 MHz, 1800 MHz and 2.6 GHz“ to the address e-podatelna@teleoff.gov.sk.
All contributors to this public consultation thanks in advance.

In Bratislava on 06. December 2011


Ing. Ladislav Mikuš
The President of TÚ SR