Verejný odpočet TÚ SR za rok 2001

27.05.2002, Tlačová správa
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu (plánovaný príjem) na rok 2001 v príjmoch bol vo výške 250 mil. Sk. TÚ SR dosiahol príjmy vo výške 346 371 029.- Sk (v roku 2000 to bolo 204 387 016,19 Sk a v roku 1999 - 144 472 356,- Sk).

Telekomunikačný úrad SR okrem uvedených príjmov časť svojich príjmov vyberá aj v kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do štátneho rozpočtu ako tržby z predaja kolkov.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v roku 2001 obdržal od MDPT SR limit bežných výdavkov vo výške 72 012 tis. Sk. Úrad hospodáril úsporne a tak mohol v novembri vrátiť limit bežných výdavkov vo výške 2 mil. Sk Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Úrad celkovo vydal 459 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného zariadenia. TÚ SR ďalej vypracoval návrhu dokumentu "Číslovací plán", pre prevádzkovanie zariadení, ktoré pracujú na harmonizovaných frekvenciách vyhlásil 16 všeobecných povolení, po medzirezortnom konaní a pripravil 4 všeobecné povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení, na základe výsledkov pripomienkového konania spracoval návrh zmien Rádiokomunikačného poriadku a obsahovo obnovil návrh národnej frekvenčnej tabuľky, ktorú MDPT SR predložilo na schválenie vláde SR. Úrad pri schvaľovacom konaní pred pridelením frekvencií priebežne vykonával medzirezortnú a medzinárodná koordinácia. Na koordináciu zaslal 760 žiadostí a vykonal analýzu 753 požiadaviek zahraničných správ spojov

V roku 2001 úrad začal vydávať registrácie podľa všeobecného povolenia č. VPT 01/2001 na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasových a televíznych programových služieb v káblových distribučných systémoch ("káblová TV"). Úrad vydal 479 registrácií. Na správnych poplatkoch spolu vybral 879 000,- Sk. V správnom konaní bolo spolu nutné riešiť 227 prípadov, z uvedeného počtu 224 vyriešil. Uložil 185 pokút v celkovej výške 235 500,- Sk. Jeden prípad riešil ako priestupok s pokutou 150, - Sk. Spolu bolo ku koncu roku 2001 evidovaných 506 káblových distribučných systémov (KDS) so 678 364 účastníckymi zásuvkami.

Telekomunikačný úrad SR vykonal v sledovanom období 476 kontrol zriaďovania a prevádzkovania telekomunikačných zariadení, pri ktorých zistil 114 závad. Počas 82 kontrol zriaďovania a prevádzkovania telekomunikačných sietí zistil 14 závad.

V roku 2001 bola činnosť pracovníkov štátneho dohľadu sústredená predovšetkým na kontrolnú činnosť zameranú na predajcov a distribútorov vybraných telekomunikačných zariadení. Úrad celkom vykonal 576 kontrol pri ktorých zistil 248 závad. Odbor štátneho dohľadu Banská Bystrica vykonal 114 kontrol verejných telefónnych automatov.

V oblasti poskytovania telekomunikačných služieb bolo vykonaných 102 kontrol pri ktorých bolo zistených 20 závad. Pokuty za nedodržanie podmienok stanovených vo všeobecných povoleniach alebo licenciách boli uložené v 11 prípadoch v celkovej sume 13.590 000,- Sk.

TÚ SR v súvislosti s poškodzovaním telekomunikačných zariadení uložil za správne delikty podľa § 51 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách celkovo uložil 197 pokút v sume 4.170 400,- Sk. Nápravné opatrenie uložil v 15 prípadoch.

Úrad v sledovanom období vybavil 57 hlásení na rušenie rádiových sietí oproti 67 hláseniam v roku 2000. V správnom konaní riešil 46 prípadov oproti 37 prípadom v roku 2000. TÚ SR uložil v správnom konaní približne rovnaký počet pokút ako v roku 2000 (40 a 34) vo výške 579 250,- Sk (170 450,- Sk v roku 2000). Vysoký nárast sumy za rok 2001 je spôsobený jednou vysokou pokutou uloženou OŠD Bratislava. Úrad v sledovanom období prijal 371 hlásení na rušený a nekvalitný rádiový príjem, v roku 2000 prijal 307 hlásení.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa pracovníci TÚ SR zúčastňovali rokovaní v rámci medzinárodných organizácií EÚ, OECD, ITU, CEPT a CCPC-NATO. Veľmi dôležitá bola účasť na rokovaniach Európskeho komunikačného výboru CEPT a jeho pracovných skupín, z ktorých vyplývali úlohy v oblasti harmonizácie využívania frekvenčného spektra. Poznatky, získané z účasti na medzinárodných rokovaniach sú využívané pri regulácii telekomunikačného trhu v podmienkach SR.

Aj keď v roku 2000 došlo k vytvoreniu nezávislého regulačného orgánu, z dôvodu odmietavého stanoviska MF SR sa nepodarilo v roku 2001 vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly TÚ SR od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. TÚ SR je v súčasnosti financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Vytvorenie samostatnej rozpočtovej kapitoly TÚ SR bude potrebné realizovať v najkratšej možnej dobe tak, aby Telekomunikačný úrad SR bol financovaný zo štátneho rozpočtu nezávisle od MDPT SR, čo je zároveň jedna z požiadaviek EÚ a zároveň bezpodmienečná podmienka na to, aby sa TÚ SR stal členom skupiny nezávislých telekomunikačných regulátorov Európy.

Úradu sa úspešne podarilo realizovať všetky činnosti podľa harmonogramu projektu PHARE 9913.03, ktorého cieľom je reštrukturalizácia úradu a zlepšenie frekvenčného managementu a monitoringu frekvenčného spektra zavedením najnovšieho software a hardware pre uvedené oblasti vo výške 1 milión EUR, čím bude úrad vybavený technikou kompatibilnou s krajinami EÚ.

Od roku 2002 bude mať TÚ SR novú organizačnú štruktúru, keď vznikne veľmi dôležitý odbor ekonomickej regulácie, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcou liberalizáciou telekomunikačného trhu SR bude riešiť vzájomné vzťahy medzi operátormi v ekonomických otázkach prepojenia, uvolneného prístupu k miestnemu vedeniu, významného postavenia na trhu, oddeleného účtovníctva, univerzálnej služby ako aj vykonávať cenovú reguláciu za poskytované telekomunikačné služby.

V príprave na úplnú liberalizáciu telekomunikačného trhu sa TÚ SR nepodarilo získať potrebný počet kvalifikovaných odborníkov so zameraním na telekomunikačné a informačné technológie, ekonomiku a právo vzhľadom na podstatne lepšie platové podmienky v súkromnom telekomunikačnom sektore.

Verejný odpočet úradu za rok 2001 sa uskutoční 29. mája 2002 o 9,00 hodine v zasadačke na 2. poschodí, v budove Telekomunikačného úradu SR, Továrenská č. 7, Bratislava.

Správy o činnosti za roky 2001, 2000 a 1999 sú publikované na stránke Telekomunikačného úradu SR.

V Bratislave 27. mája 2002.