Verejný odpočet TÚ SR

14.05.2004, Tlačová správa
Dnes o 10,00 hod. sa konal bez účasti verejnosti verejný odpočet Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR). Pravdepodobný dôvod neúčasti verejnosti na verejnom odpočte TÚ SR je pravdepodobne rovnaký termín konania verejných odpočtov na iných orgánoch štátnej správy.

Medzi najdôležitejšie úlohy v roku 2003 patrili spolupráca s rezortným ministerstvom na tvorbe nového zákona a príprava na nové kompetencie. TÚ SR v rámci prípravy na nové kompetencie podpísal zmluvu so spoločnosťou z ČR, ktorá úradu dodala program, ktorý umožní spracovať nákladový model prepojenia verejných telekomunikačných sietí FL-RAIC.

Úrad v rámci prípravy na nové kompetencie spolupracoval s rezortným ministerstvom na návrhu vyhlášky o univerzálnej službe, pripravoval návrhy ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a výberovými konaniami obsadil takmer všetky kľúčové pracovné miesta.

Základným predpokladom úspešného zvládnutia nových úloh je personálne dobudovanie úradu podporené možnosťou využiť služby renomovaných poradensko-audítorských spoločností tak, ako je to vo väčšine krajín Európskej únie. Splnenie tejto úlohy nebude jednoduché, pretože odborníkov s odbornými a jazykovými znalosťami nie je možné pri súčasnom spôsobe odmeňovania primerane finančne ohodnotiť.

Fyzický stav zamestnancov TÚ SR k 31.12. 2003 bol 194 zamestnancov, z toho 164 zamestnancov v štátnej službe a 30 zamestnancov vo verejnej službe. Z celkového počtu zamestnancov až 107 vykonávalo štátny a trhový dohľad, správu frekvenčného spektra vykonávalo 21 zamestnancov, reguláciu 12 zamestnancov, atď.

TÚ SR priniesol v roku 2003 do štátneho rozpočtu takmer 330, 24 mil, Sk čím prekročil plánovaný príjem o takmer 80,24 mil. Sk. TÚ SR splnil plánovaný príjem na takmer 133%. Najväčší podiel na príjme úradu predstavovali úhrady vo výške 269,7 mil. Sk spojené so správou frekvenčného spektra. Rozpočet TÚ SR predstavoval 109,23 mil. Sk.

Úrad má od 31. decembra 2003 novú stránku, ktorá prináša informácie o požiadavkách na poskytovateľov služieb a prevádzkovateľov sietí podľa zákona o elektronických komunikáciách.

V Bratislave 14. mája 2004.