Vestník - ročník 2018

 
č. 17/2018 z 18.12.2018
 • Oznámenie o schválení ceny
 • Oznámenie o schválení cien kolokácie
Vestník č. 17/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 16/2018 z 27.11.2018
 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2018
Vestník č. 16/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 15/2018 zo 16.11.2018
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Topoľčany, Rimavská Sobota a Kežmarok.


č. 14/2018 z 09.11.2018
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,000 - 446,200 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 863 - 868 MHz a 2400 - 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty a systémy získavania zdravotníckych údajov
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vozidlových radarových zariadení krátkeho dosahu TTT pre telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry
Vestník č. 14/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 13/2018 z 12.10.2018
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Košice, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Trenčín, Zlaté Moravce, Žilina.
Vestník č. 13/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 12/2018 zo 17.09.2018
 • Rozhodnutia za významný podnik na relevantnom trhu č. 1
 • Rozhodnutie vo veci určenia ceny veľkoobchodných služieb ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytovaných v pevnom umiestnení ("relevantný trh č. 1")
Vestník č. 12/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 11/2018 z 03.09.2018
 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2017
Vestník č. 11/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 10/2018 zo 06.08.2018
 • Rozhodnutie o primeranom dočasnom opatrení
Vestník č. 10/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 9/2018 zo 17.07.2018
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta. 
Vestník č. 9/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 8/2018 z 12.06.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica.
Vestník č. 8/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 7/2018 zo 06.06.2018
 • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2017.
Vestník č. 7/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 6/2018 z 18.05.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky.
Vestník č. 6/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 5/2018 zo 06.04.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie
Vestník č. 5/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 4/2018 z 28.03.2018
 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3a
 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3b
Vestník č. 4/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 3/2018 z 09.02.2018
 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien za veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry významného podniku
 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch
Vestník č. 3/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 2/2018 z 01.02.2018
 • Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch č. 3a) a č. 3b)
Vestník č. 2/2018 na stiahnutie PDF dokument


č. 1/2018 z 15.1.2018
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice.
Vestník č. 1/2018 na stiahnutie PDF dokument