Vestník TÚ SR - obsah

     Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky prestal vychádzať. Jeho vydávanie bolo ukončené zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od roku 2014 bude vychádzať Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Informácie pre záujemcov poskytne Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb prostredníctvom svojej internetovej stránky. Informácia o ukončení vydávania vestníka bola publikovaná vo Vestníku č. 6 z 12. decembra 2013 a na internetovej stránke.

Rok 2013 

 

 č. 6 z 12. decembra 2013

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie o rozklade č. 308/PÚ/2013 

Rozhodnutie o rozklade č. 333/PÚ/2013 

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku (ďalej len „trh č. 4“) a schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia („ďalej len trh č. 6“) spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti Slovak Telecom, a. s.

Oznam o ukončení vydávania Vestníka Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

č. 5 z 8. novembra 2013

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 30. 9. 2013, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie při poskytovaní veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx

Rozhodnutie o regulácii cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách podnikom s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení 

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť DH Telecom, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť GTS Slovakia, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Inomanet, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť IPfon, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Slovanet, a. s.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť SWAN, a. s.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť TRNAVATEL, spol. s r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť VM Telecom, s. r. o.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o. z.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Slovak Telekom, a. s.
Rozhodnutie o rozklade

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Telefónica Slovakia, s. r. o. 

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku – spoločnosť Slovak Telekom, a. s.
Rozhodnutie o rozklade

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2013 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 137 MHz a 150 MHz pri prevádzke osobných komunikačných zariadení družicovej služby frekven

č. 4 z 28. augusta 2013

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie

Príloha 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a k prevzatiu prihlasovacích údajov
Príloha 3 – Vzor prehlásenia o prijatí záväzkov, ktoré účastník preberá na seba v priebehu výberového konania
Príloha 4 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha 5 – Vzor záručnej listiny bankovej záruky
Príloha 6 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha 7 – Aukčný poriadok

č. 3 z 28. júna 2013

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie o určení významného podniku na relevantnom trhu č. 5

Rozhodnutie o rozklade

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 30. mája 2013, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku 

Rozhodnutie o zmene referenčnej ponuky na prepojenie sietí

Rozhodnutie o rozklade

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí medzi spoločnosťami

ST, a.s. a ANTIK Telecom, s.r.o.

ST, a.s. a IPfon, s.r.o.

ST, a.s. a DH Telecom, s.r.o.

ST, a.s. a GTS Slovakia, s.r.o.

ST, a.s. a Slovanet, a.s.

ST, a.s. a SWAN, a.s.

ST, a.s. a TRNAVATEL, spol. s r.o.

ST, a.s. a UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

ST, a.s. a VM Telecom, s.r.o.

č. 2 z 19. apríla 2013

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina.

č. 1 z 25. marca 2013

I. NOMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie TÚ SR z 13.12.2012, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 27.2.2013, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou IPfon, s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, s.r.o.

 

Rok 2012

 

č. 8 z 20. decembra 2012

I. NOMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie o určení významného podniku na relevantnom trhu č. 4

Rozhodnutie o rozklade

Rozhodnutie o určení významného podniku na relevantnom trhu č. 1

Rozhodnutie o určení významného podniku na relevantnom trhu č. 2

Rozhodnutie o rozklade

č. 7 z 1. októbra 2012

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Acccess (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Detva, Ilava, Partizánske, Poprad, Prievidza, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín a Zlaté Moravce.

č. 6 z 31. augusta 2012

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia

Rozhodnutie o regulácii cien na veľkoobchodnom trhu služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami SWAN a.s. a spoločnosťou DH Telecom, s.r.o.

Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí uzatvorená medzi Slovak Telekom, a.s. a IPfon, s.r.o.  

č. 5 z 15. júna 2012

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. mája 2012, č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami Inomanet, s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, a.s.

Oznámenie o odcudzení služobných preukazov

 č. 4 zo 30. marca 2012

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Rozhodnutie o rozklade vo veci regulácie cien na veľkoobchodnom trhu služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnaní

č. 3 zo 14. marca 2012

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR – 26/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz a 30.0-37.5 MHz na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako aktívne medicínske implantáty

Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,100 - 446,200 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446

Všeobecné povolenie č. VPR – 28/2012 na používanie frekvencií 169,48125 MHz a 169,59375 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových zariadení označovaných ako „sociálny alarm“ ktoré umožňujú osobám v tiesni privolať jednoduchou manipuláciou pomoc v obmedzenej oblasti

Všeobecné povolenie č. VPR – 29/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 169,4000 - 169,4750 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových zariadení krátkeho dosahu pre čítače meracích prístrojov a lokalizačné a monitorovacie systémy 

Všeobecné povolenie č. VPR – 30/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom ULP-AMI

Všeobecné povolenie č. VPR – 31/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 9 kHz - 40 GHz na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie

Všeobecné povolenie č. VPR – 32/2012 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 - 03

Všeobecné povolenie č. VPR – 33/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 – 43,5 GHz na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems) 

Všeobecné povolenie č. VPR – 34/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 868,6 MHz – 869,700 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom označovaných ako poplachové systémy - alarmy ktoré sa používajú na zabezpečenie a ochranu osôb alebo majetku

Všeobecné povolenie č. VPR – 35/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra 

Všeobecné povolenie č. VPR – 36/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie

Všeobecné povolenie č. VPR – 37/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové identifikačné zariadenia RFID, aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie

Všeobecné povolenie č. VPR – 38/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 17,1 – 17,3 GHz a 57,0 – 66,0 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD určených pre bezdrôtové prístupové siete WAS/RLAN a multigigabitové bezdrôtové systémy MGWS

Všeobecné povolenie č. VPR – 39/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz a UMTS 2100 MHz pri prevádzke pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS - príloha č. 1, - príloha č. 2 

Všeobecné povolenie č. VPR – 40/2012 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB 

Všeobecné povolenie č. VPR – 41/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby 

Všeobecné povolenie č. VPR – 42/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby

č. 2 zo 7. marca 2012

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod - bod

Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 450 – 470 MHz a 870 - 876 MHz/915 - 921 MHz na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete

Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov

Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-06/2001 na prevádzkovanie bezšnúrových telefónov (CT1 a CT2) vyhlásené 30. októbra 2001

Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1880 - 1900 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT

Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-08/2001 na prevádzkovanie pohyblivých vysielacích rádiových staníc verejnej rádiotelefónnej siete EUROTEL - NMT 450 vyhlásené 30. októbra 2001

Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 30,075 - 30,300 MHz a 39,775 - 40,000 MHz pri prevádzke bezdrôtových telefónov CT0 

Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2012 na používanie frekvencií v pásmach 863 - 865 MHz, 1795 - 1800 MHz a 87,5 - 108,0 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie

Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT

Všeobecné povolenie č. VPR – 10/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 21,65 – 26,65 GHz na dočasné prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT

Všeobecné povolenie č. VPR – 11/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 77 - 81 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu SRR na zvýšenie bezpečnosti automobilovej dopravy predchádzaním kolízií vozidiel, ktoré splňujú parametre uvedené v prílohe č. 5 odporúčania ERC/REC 70 - 03 

Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby

Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5875 – 5905 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných systémov ITS ako sú cestné radary, signalizácia na križovatkách, indikátory pre stanovenie poplatkov na diaľnici a pod. 

Všeobecné povolenie č. VPR – 14/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 9 kHz – 30 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD na induktívne aplikácie

Všeobecné povolenie č. VPR – 15/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na diaľkové ovládanie modelov používaných na zemi, vo vzduchu alebo vo vode

Všeobecné povolenie č. VPR – 16/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačných prístupových sietí FWA

Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra

Všeobecné povolenie č. VPR – 18/2012 na používanie frekvenčných pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 - 1 660,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení satelitnej služby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov EMS MSSAT 

Všeobecné povolenie č. VPR – 19/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 900 MHz pri prevádzke pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R, určených pre spojenie na železniciach

Všeobecné povolenie č. VPR – 20/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,000 - 446,100 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446

Všeobecné povolenie č. VPR – 21/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 457 kHz pre rádiové zariadenia krátkeho dosahu na vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach

Všeobecné povolenie č. VPR – 22/2012 na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení

Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2012 na používanie frekvenčného pásma 27 MHz (tzv. pásmo CB) pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc, určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb

Všeobecné povolenie č. VPR – 24/2012 na používanie frekvencií 87,050 MHz a 87,100 MHz na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých

Všeobecné povolenie č. VPR – 25/2012 na používanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR

 

č. 1 z 21. februára 2012

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

 

Rozhodnutie TÚ SR z 13.1.2012, vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností na relevantnom trhu služby veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí okruhov

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14.12.2011 č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 9.2.2011, č. O-28/2011 o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o zriadení a spravovaní osobitného účtu univerzálnej služby

 

Rok 2011

 

č. 6 z 19. decembra 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR-02/2011 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 6 – 8,5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 57 – 64 GHz a 75 – 85 GHz pri prevádzke priemyselných radarov na meranie hladiny LPR1, ktoré používajú ultraširokopásmové technológie UWB

Všeobecné povolenie č. 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 č. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. O-23/2011 o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 č. O-25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne

 č. 5 z 26. októbra 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR-01/2011 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre bezdrôtové prístupové siete rádiových miestnych dátových sietí a multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN

Rozhodnutie o rozklade

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí medzi Slovak Telekom, a.s. a VM Telecom, s.r.o.

Oznámenie o predkladaní pripomienok k návrhu všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky

 

 č. 4 z 19. júla 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie o rozklade

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 14. júna 2011, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku

Návrh všeobecného povolenia č. VPR - BB/2011 na prevádzkovanie priemyselných radarov na meranie hladiny LPR, ktoré používajú ultraširokopásmové technológie (UWB) 


 

č. 3 z 10. júna 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Návrh všeobecného povolenia č. VPR - AA/2011 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre bezdrôtové prístupové siete rádiových miestnych dátových sietí a multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN

Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. mája 2011 č. O-21/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006 

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o pripojení verejných telefónnych sietí medzi Slovak Telekom, a.s a DH Telecom, s.r.o.
 

 č. 2 zo 16. marca 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete na účel poskytovania elektronickej komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov vo frekvenčnom pásme 2200 – 2300 MHz v lokalite Bratislava.

Rozhodnutie TÚ SR zo 4.3.2011 o predbežnom opatrení

 č. 1 z 1. februára 2011

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie TÚ SR č. O-20/2010 z 20.12.2010 o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Všeobecné povolenie č. VPR-04/2010 na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov

Všeobecné povolenie č. VPR-05/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné povolenie č. VPR-2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi 

Všeobecné povolenie č. VPR-06/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie
č. VPR – 07/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá

Všeobecné povolenie č. VPR-07/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné povolenie č. VPR – 3/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS 

Rozhodnutie TÚ SR z 20.1.2011, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

 

č. 8 z 30. novembra 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

 

  Návrh všeobecného povolenia č. VPR-HH/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie č. VPR – 3/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-EE/2010 na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov, ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach a), b), c), d), e) f) f1), f2) g), g1), g2), g3), g4), h), i), j), k), l), m) uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70-03

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-FF/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie č. VPR-2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-GG/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie
č. VPR – 07/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá, ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315 – 600 kHz. 
 

 

č. 7 z 26. októbra 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou pohyblivých pozemských staníc družicovej služby pracujúcich v pásme 1 až 3 GHz

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica a Turčianske Teplice.

č. 6 z 27. septembra 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 6. septembra 2010, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za službu ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku

č. 5 z 25. augusta 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie TÚ SR z 25. augusta 2010, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR z 28.1.2004 (Oznámenie č. 57/2004 Z.z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutí č. 610/14/2006 a č. 17/01/2007

Všeobecné povolenie č. VPR - 01/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod-bod v pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz

Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov družicovej služby, v pásmach 10 GHz až 30 GHz, ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-AA/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou pohyblivých pozemných staníc družicovej služby pracujúcich vo frekvenčnom pásme 1 až 3 GHz

č. 4 z 18. júna 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-BB/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod-bod v pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz 

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-CC/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov družicovej služby, v pásmach 10 GHz až 30 GHz, ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou ANTIK computers & communications s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, a.s.

 

č. 3 z 12. mája 2010

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, a.s.

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou VM Telecom, s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, a.s.

 

 č. 2 z 15. marca 2010

 

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz

v lokalite Nové Zámky, Prešov, Púchov, Sabinov, Senec, Zvolen, Žilina.

 

č. 1 z 15. februára 2010

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie TÚ SR z 12.1.2010, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR z 28.1.2004 (Oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam
relevantných trhov

Rozhodnutie o rozklade – účastník konania Orange Slovensko, a.s. 

Rozhodnutie o rozklade – účastník konania Telefónica O2 Slovakia, s. r.o.

Rozhodnutie o rozklade – účastní konania T-Mobile Slovensko, a.s.

Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie

  

Rok 2009 

  

č. 8 z 21. decembra 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Návrh všeobecného povolenia č. VPR - RR/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie (UWB)

Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS

Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre rádiové aplikácie zahŕňajúce radarové systémy krátkeho dosahu, zariadenie pre detekciu pohybu a stráženie

Všeobecné povolenie č. VPR - 05/2009 na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení RFID

Všeobecné povolenie č. VPR - 06/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 4. decembra 2009, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR zo dňa 23. októbra 2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku

 

č. 7 z 12. novembra 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 23.10.2009, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Slovanet, a.s. a ŽSR, Bratislava

 

č. 6 z 9. októbra 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-xx/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-OO/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre rádiové aplikácie zahŕňajúce radarové systémy krátkeho dosahu, zariadenie pre detekciu pohybu a stráženie

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-PP/2009 na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení RFID

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-UU/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN

Rozhodnutie o predbežnom opatrení

Rozhodnutie o predbežnom opatrení

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosťou Dial Telecom, a.s.

 

č. 5 z 21. augusta 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR-02/2009 na prevádzkovanie zariadení malého výkonu pre prenos dát pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN)

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz

v lokalite Banská Bystrica, Dunajská Streda, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica.

č. 4 z 8. júna 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie TÚ SR z 26. mája 2009 č. O-19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla

Rozhodnutie TÚ SR z 19. mája 2009, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR z 28. júna 2009 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Rozhodnutie o rozklade - účastník konania Slovak Telekom, a.s. 

Rozhodnutie o rozklade - účastník konania Slovak Telekom, a.s.

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. a spoločnosťou GTS Slovakia, a.s.

Odporúčanie

 

č. 3 zo 14. mája 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Návrh všeobecného povolenia č. VPR-ZZ/2009 na prevádzkovanie zariadení malého výkonu pre prenos dát 

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

 

 

č. 2 z 30. marca 2009

 

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite

Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica.

 

č. 1 z 11. marca 2009

 

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. VPR - 1/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných systémov (ITS)

Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2008 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré sú určené na induktívne aplikácie (napr. zariadenia pre automobilové imobilizéry, poplašné systémy, detekciu káblových vedení, odpadové hospodárstvo, identifikáciu osôb, zvierat, kontrolu prístupu, automatickú identifikáciu tovaru, snímače priblíženia, systémy proti krádeži, bezdrôtové riadiace systémy, automatický výber mýta a pod.)

Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2008 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre poplachové systémy-alarmy

Všeobecné povolenie č. VPR 05/2008 na prevádzkovanie nešpecifických vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 863 - 870 MHz

Zmena všeobecného povolenia č. VPR - 04/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby

Zmena všeobecného povolenia č. VPR - 05/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre čítače meracích prístrojov

                                                              

 Rok 2008 

č. 8 z 15. decembra 2008

I. NORMATÍVNA ČASŤ

Všeobecné povolenie č. 1/2008 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

Rozhodnutie TÚ SR z 13.11. 2008, ktorým sa dopĺňa Rozhodnutie TÚ SR z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

1. zmena Všeobecného povolenia č. VPR-07/2003

Opatrenie Telekomunikačného úradu SR z 28.11. 2008 č. O-18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnsti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb zdravotne postihnutých užívateľov

Návrh zmeny Všeobecného povolenia č. VPR-04/2006

Návrh zmeny Všeobecného povolenia č. VPR-05/2006

Návrh Všeobecného povolenia č. VPR-SV/2008 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných systémov (ITS)

 II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznam pre držiteľov individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 303,500 - 307,500/339,500 - 343,500 MHz

Zrušenie spoločného výberového konania

                                                       

č. 6-7 z 30. októbra 2008

II. OZNAMOVACIA ČASŤ

 • Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite

  Prievidza,
  Prešov,
  Trenčín,
  Žilina,
  Nitra,
  Košice,
  Zlaté Moravce,
  Bardejov,
  Čadca,
  Dolný Kubín,
  Rimavská Sobota,
  Hlohovec,
  Malacky,
  Skalica,
  Kysucké Nové Mesto,
  Michalovce. 
                                                       

č. 5 zo 6. októbra 2008

I. NORMATÍVNA ČASŤ

 • Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 18.9. 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku
 • Návrh všeobecného povolenia č. xx/2008 na prevádzkovanie vysielacích zariadení s krátkym dosahom, ktoré sú určené na induktívne aplikácie
 • Návrh všeobecného povolenia č. xx/2008 na prevádzkovanie vysielacích zariadení s krátkym dosahom pre poplachové systémy - alarmy a sociálne alarmy
 • Návrh všeobecného povolenia č. xx/2008 na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 863 - 870 MHz 

                                            č. 4 z 20. augusta 2008

 

Návrh všeobecného povolenia č. xx/2008 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb


II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.                                                         č. 3 zo 7. júla 2008


 • Rozhodnutie TÚ SR z 20. júna 2008, ktorým sa mení rozhodnutie TÚ SR z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
 • Návrh zmeny všeobecného povolenia č. VPR - 07/2003
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 01/2008 na dočasné prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 02/2008 na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu


II. OZNAMOVACIA ČASŤ

 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami Orange Slovensko, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.


                                                           č. 2 z 30. apríla 2008


 • Opatrenie TÚ SR z 18. apríla 2008 č. O-17/2008 (podmienky prechodu)

č. 1 z 31. marca 2008


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Zmena všeobecného povolenia č. VPR - 05/2005
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR - SR/2008 na dočasné prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR - SA/2008 na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu

II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Oznámenie TÚ SR o výsledkoch II. kola analýzy maloobchodného trhu č. 1
 • Oznámenie TÚ SR o výsledkoch II. kola analýzy maloobchodného trhu č. 2
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o ukončení medzinárodnej prevádzky medzi spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a BT Slovakia s.r.o.
 • Výzva na predloženie ponúk

Rok 2007

č. 7 z 10. decembra 2007


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Návrh zmeny všeobecného povolenia č. VPR - 05/2005
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 07/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívajúcich ultraširokopásmové technológie
II. OZNAMOVACIA ČASŤ

 • Zoznam uzavretých zmlúv o prepojení v rokoch 2006 a 2007
 • Zoznam rezervovaných čísel 116 xxx
 • Upozornenie pre podniky, ktoré majú pridelené čísla
 • Oznámenie o odcudzení služobného preukazu

č. 6 z 15. októbra 2007


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Rozhodnutie o rozklade, úprava cien za ukončovanie volaní v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 05/2007 na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 06/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení pre jednosmerný prenos signálov audio informácií
II. OZNAMOVACIA ČASŤ

 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami MICRONET, a.s. a GTS Nextra, a.s.
 • Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania multimediálnych služieb (MWS) vo frekvenčnom pásme 41 - 43,5 GHz
  • v lokalite Trenčín
  • v lokalite Bratislava
  • v lokalite Trnava
 • Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz v Slovenskej republike
 • Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike
 • Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 112 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike
 • Odcudzený služobný preukaz TÚ SR

č. 5 z 15. augusta 2007

I. NORMATÍVNA ČASŤ

 • Opatrenie TÚ SR z z 18 júla 2007 č. O-16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívaných ako aktívne medicínske implantáty a ich príslušenstva s veľmi malým vyžiareným výkonom
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2007 na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR-MW/2007 na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach MWS

č. 4 z 28. júna 2007


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie TÚ SR z 1.6. 2007 č. O-15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov
 • Návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení pre jednosmerný prenos signálov audio informácií
 • Návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívajúcich ultraširokopásmové technológie
 • Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu č. 3
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu č. 5
 • Rozhodnutie o rozklade

č. 3 z 27. apríla 2007


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie
 • Návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívaných ako aktívne medicínske implantáty a ich príslušenstva s veľmi malým vyžiareným výkonom
 • Rozhodnutie TÚ SR (veľkoobchodný trh č. 11)
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie TÚ SR (maloobchodný trh č. 7)
 • Rozhodnutie o rozklade
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Oznámenie o zrušení výberového konania

č. 2 z 22. februára 2007

I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie TÚ SR z 1. februára 2007 č. O-14/2007 o číslovacom pláne
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Slovanet a.s. a spoločnosťou SWAN, a.s.

č. 1 z 24. januára 2007


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 1/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako aktívne lekárske implantáty pre prenos telemetrických údajov s využitím induktívnej slučky
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sieti medzi Slovak Telekom, a.s. a ANTIK computers and communications, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sieti medzi Slovak Telekom, a.s. a MICRONET a.s.
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sieti medzi Slovak Telekom, a.s. a Energotel, a.s.

Rok 2006

č. 7 zo 7. decembra 2006


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie TÚ SR z 26.10. 2006 č. O-11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií
 • Rozhodnutie TÚ SR č. C-01/2006 zo 14.11. 2006, ktorým sa významnému podniku určuje metóda kalkulácie cien za službu poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s
 • Rozhodnutie o významnom vplyve na maloobchodnom trhu č. 5
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Opatrenie TÚ SR z 22.11. 2006 č- O-13/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie TÚ SR z 19.4. 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie
 • Opatrenie TÚ SR z 22.11. 2006 č. O-12/2006 ktorým sa dopĺňa opatrenie TÚ SR z 19.4. 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem - v obci Margecany, Tornaľa, Tisovec.

č. 6 z 31. októbra 2006


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie TÚ SR z 5.9. 2006 č. O - 10/2006 o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov
 • Rozhodnutie TÚ SR o určení významného podniku na maloobchodnom trhu č. 3
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Všeobecné povolenie VPR-03/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení označovaných ako "sociálny alarm"
 • Všeobecné povolenie VPR-04/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby
 • Všeobecné povolenie VPR-05/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre čítače meracích prístrojov a pre vysielače s nízkym výkonom pri sledovacích a monitorovacích systémoch
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR - TT/2006  na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako aktívne lekárske implantáty
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR - TT1/2006  na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem - v obci Hubina, - v obciach Podkonice, Priechod, - v meste Čadca.

č. 5 z 15. augusta 2006

I. NORMATÍVNA ČASŤ

 • Všeobecné povolenie VPR-02/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446
 • Rozhodnutie o uložení povinností spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 9
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie o uložení povinností spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 9
 • Rozhodnutie o rozklade
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení medzi Železnicami Slovenskej republiky - železničné telekomunikácie Bratislava, odštepný závod a Dial Telecom, a.s.

č. 4 z 14. júla 2006


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Návrh všeobecného povolenia VPR-MT 1/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre čítače meracích prístrojov a pre vysielače s nízkym výkonom pri sledovacích a monitorovacích systémoch
 • Návrh všeobecného povolenia VPR-MT 2/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby
 • Návrh všeobecného povolenia VPR-MT 3/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení označovaných ako "sociálny alarm"
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. a BT Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou GTS Slovakia, s.r.o. a eTel Slovensko, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. a Železnice Slovenskej republiky

č. 3 z 31. mája 2006


I. NORMATÍVNA ČASŤ
Rozhodnutie o rozklade - univerzálna služba
Návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446
Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti

II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s.
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Slovanet, a.s. a Nextra, s.r.o.

č. 2 z 1. apríla 2006


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • 2. zmena vo všeobecnom povolení č. 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí uzatvorená medzi spoločnosťami Slovanet a.s. a GTS Slovakia s.r.o.
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí uzatvorená medzi spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s. a ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava, odštepný závod
 • Oznámenie o zmene plánu využívania frekvenčného spektra

č. 1 z 28. februára 2006

I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Rozhodnutie o nákladovej orientácii cien - veľkoobchodný trh č. 2
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie o rozklade - verejná telegrafná a ďalekopisná služba
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR - 04/2004
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR - 05/2004
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 01/2006 na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení, ktoré slúžia na zabezpečovanie identifikácie
 • 2. zmena vo všeobecnom povolení č. 1/2005 (návrh)
 • Zmena prílohy A k číslovaciemu plánu
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení verejných telefónnych sietí uzatvorená medzi Slovak Telecom, a.s. a GTS Slovakia s.r.o.

Rok 2005

č. 8 z 20. decembra 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Rozhodnutie TÚ SR o určení významného podniku na maloobchodnom trhu č. 1
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie TÚ SR o určení významného podniku na maloobchodnom trhu č. 2
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie TÚ SR z 6. júla 2005 o pozastavení výkonu Zmluvy o prepojení medzi ST, š.p. a Globtel GSM, a.s.
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR-01/2001 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN)
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR-04/2004 (návrh) na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 - 870 MHz
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR-05/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre poplachové hlásenia, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 - 870 MHz
 • Všeobecné povolenie (návrh) č. VPR-KK/2005 na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení
 • Všeobecné povolenie č. VPR-08/2005 na prevádzkovanie pozemných pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí UMTS
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenných televíznych programov pre indiviuálny alebo skupinový príjem v lokalite
  • o Bytča
  • o Skalité
  • o Liptovská Osada, Liptovská Lúžna
 • Oznam o odcudzení služobného preukazuč. 7 z 10. októbra 2005
I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami Orange Slovensko, a.s. a GTS Slovakia, s.r.o.
 • Rozhodnutie o zastavení správneho konania
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Všeobecné povolenie (návrh) č. VPR-KK/2005 na prevádzkovanie pozemných pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí UMTS, ktoré slúžia na zabezpečovanie komunikačnej prevádzky v týchto sieťach
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
 • Všeobecné povolenie č. VPR-06/2005 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú s rámovou anténou a sú určené na rôzne induktívne aplikácie
 • Všeobecné povolenie č. VPR-07/2005 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá, ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315 - 600 kHz
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Oznámenie

č. 6 z 31. augusta 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach
  • o Michalová, okres Brezno
  • o Ráztoka, okres Brezno
  • o Rajec, okres Žilina
  • o Petrovice, okres Bytča
  • o Rimavská Sobota
  • o Spišské Bystré, okres Poprad
  • o Dlhé Pole, okres Žilina
 • Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 26.7. 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie TÚ SR z 28.1. 2004 a ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, z znení rozhodnutia zo dňa 21.6. 2005
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a Slovanet, a.s.
 • Zmluva o SMS Interworkong medzi Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telecom, a.s.
 • Návrh 1. zmeny všeobecného povolenia č. VPR-01/2001 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN), ktoré spĺňajú parametre uvedené v odporúčaní CEPT/ERC/REC 70 - 03 príloha č. 3
 • Opatrenie TÚ SR zo dňa 11.8. 2005, č. O-9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo dňa 16.12. 2004, č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Referenčné ponuky RIO a RUO
 • Oprava

č. 5 z 1. augusta 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Oznámenie - univerzálna služba
 • Rozhodnutie TÚ SR z 15.7. 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku
 • Rozhodnutie o rozklade - veľkoobchodný trh č. 1
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí medzi spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s. a Amtel Slovensko, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí - ukončovanie medzinárodnej prevádzky  medzi spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s. a Amtel Slovensko, s.r.o.
 • Všeobecné povolenie č. 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
 • Všeobecné povolenie č. VPR-05/2005 na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemskej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 450 - 470 MHz
 • Všeobecné povolenie č. VPR-04/2005 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov (BOR)
 • Všeobecné povolenie (návrh) č. VPR-SS/2005 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú s rámovou anténou a sú určené na rôzne induktívne aplikácie

č. 4 z 1. júla 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Rozhodnutie o rozklade – veľkoobchodný trh č. 2
 • Rozhodnutie o rozklade – veľkoobchodný trh č. 4
 • Rozhodnutie o rozklade – VOICE PLUS
 • Všeobecné povolenie č. VPR-03/2005 na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých na vyhranených  frekvenciách 87,050 MHz a 87,100 MHz
 • Všeobecné povolenie (návrh) č. VPR – AO/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu využívané ako implantáty pre zvieratá, ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315-600 kHz
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených  televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci Krásno nad Kysucou
 • Rozhodnutie TÚ SR, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie TÚ SR z 28.1. 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

č. 3 z 25. mája 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie (návrh) č. VPR – AN/2005 na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov  verejnej elektronickej komunikačnej siete pracujúcej vo frekvenčnom pásme 450-470 MHz
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem
  • o v obci Ráztoka, okres Brezno
  • o v obci Martin
  • o v obci Petrovice, okres Bytča
  • o v obci Rajec, okres Žilina
  • o v obci Michalová, okres Brezno
  • o v obci Kysucké Nové Mesto
  • o v obci Partizánske
 • Zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí medzi Slovak Telecom, a. s. a Dial Telecom, Slovak Telecom, a. s. a  GlobalTel, a.s., Slovak Telecom, a. s. a  Slovanet, a. s., Slovak Telecom, a. s. a Nextra s.r.o.
 • Zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých  výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám
 • Všeobecné povolenie č.VPR – 02/2005 na prevádz-kovanie občianskych rádiostaníc, t.j. vysielacích rádiových zariadení s malým výkonom, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 27 MHz, určených na rádiové spojenie  fyzických alebo právnických osôb
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Oznámenie TÚ SR o zániku účtu

č. 2 z 8. apríla 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie č. VPR – AM/2005 (návrh znenia) na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov (BOR)
 • Všeobecné povolenie č. VPR – AL/2005 (návrh znenia)  na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidomých a slabozrakých na vyhradených frekvenciách
 • Všeobecné povolenie č. VPR – CC/2005 (návrh znenia) na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, určených na širokopásmový prenos dát v bezdrôtových prístupových systémoch (WAS), vrátane rádiových miestnych sietí (RLANs) a vysokovýkonných rádiových miestnych sietí (HIPERLANs), ...
 • Všeobecné povolenie č. VPR – DD/2005 (návrh znenia) na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, určených na diaľkové ovládanie hračiek a modelov lietadiel, áut, lodí a pod.
 • Všeobecné povolenie č. VPR – BB/2005 (návrh znenia) na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach (RLANs) s využitím modulácie s rozložením spektra, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 - 2483,5 MHz
 • Zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí medzi Slovak Telecom, a.s. a Amtel Slovensko, s.r.o., Slovak Telecom, a.s. a eTel Slovensko, s.r.o., Slovak Telecom, a.s. a Železnice Slovenskej republiky
 • Výzva na predloženie ponúk  na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Oznámenie o odcudzení služobného preukazu

č. 1 z 15. februára 2005


I. NORMATÍVNA ČASŤ

 • Všeobecné povolenie (návrh na pripomienkovanie) č. AA/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a/alebo elektronických komunikačných služieb
 • Všeobecné povolenie (návrh na pripomienkovanie) č. VPR AA/2005 na prevádzkovanie občianskych rádiostaníc, t.j. vysielacích rádiových zariadení s malým výkonom, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 27 MHz (tzv. pásmo CB)
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre  individuálny alebo skupinový príjem
  • o v obci Klenová, okres Snina
  • o v obci Uličské Krive, okres Snina
  • o v obci Kysucké Nové Mesto
  • o v obci Hybe
  • o v obci Moldava nad Bodvou
 • Zoznam rádiových zariadení, pre ktoré platia obmedzenia na ich prevádzkovanie v Slovenskej republike
 • Zoznam prístrojov, pri navrhovaní ktorých výrobca zabezpečí, aby podporovali funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám
 • Všeobecné povolenie č. VPR-01/2005 na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení prevádzkovaných na vyhradených frekvenciách 448,070 MHz a 448,170 MHz
 • Všeobecné povolenie VP č. 1/2004 – zmena

Rok 2004

č. 8 z 22. decembra 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopností verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a služieb
 • Všeobecné povolenie č. VPR - SS/2005 (návrh) na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú s rámovou anténou (indukčnou slučkou) a sú určené na rôzne induktívne aplikácie

č. 7 z 5. novembra 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe roz­prestretého spektra (HIPERLAN)…
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT)…
 • Návrh všeobecného povolenia č. VPR – EE/2004 na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení prevádzkovaných na vyhradených frekvenciách 448,070 MHz a 448,170 MHz
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem
  • o v obci Široké, okres Prešov
  • o v obci Zboj, okres Snina
  • o v meste Zvolen
  • o v meste Žiar nad Hronom
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku
 • Rozhodnutie o úprave návrhu zmluvy pre spoločnosť Slovak Telecom, a.s.
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Rozhodnutie TÚ SR o predbežnom opatrení
 • Všeobecné povolenie č. VP - 1/2004 (návrh zmeny č. 1 na pripomienkovanie)
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zrušenie výberového konania
 • Oznámenie o zmene účtov
 • Výsledky analýzy relevantného trhu
 • Oznámenie o strate preukazu

č. 6 z 30. júla 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 24. júla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu
 • Rozhodnutie o rozklade
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 06/2004 na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu pre vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach
 • Všeobecné povolenie (návrh na pripomienkovanie) č. VPR - CC/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestreného spektra (HIPERLAN)
 • Všeobecné povolenie (návrh na pripomienkovanie) č. VPR - DD/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT)
II. OZNAMOVACIA ČASŤ

Zmluva o prepojení telekomunikačných sietí medzi spoločnosťami EuroTel Bratislava, a.s. a Dial Teleco, a.s.
Zmluva o prepojení telekomunikačných sietí medzi spoločnosťami EuroTel Bratislava, a.s. a eTel Slovensko, s.r.o.
Zmluva o prepojení telekomunikačných sietí medzi spoločnosťami EuroTel Bratislava, a.s. a GlobalTel Slovakia, s.r.o.
Oznámenie o zmene účtov
Výsledky analýzy relevantných trhov
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste Partizánske a v obciach, ktoré sú v dosahu užitočného signálu vysielača

č. 5 z 23. júna 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Číslovací plán.
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zrušenie výzvy zo 16. apríla 2004 na predloženie ponúk do výberového konania.
 • Zverejnenie príručky na zverejňovanie technických špecifikácií rozhraní verejnej siete.

č. 4 z 30. apríla 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie.
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel.
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O-4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.
 • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O-5/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie - TV kanál 50 (702 - 710 MHz) Bratislava.
 • -,,- TV kanál 59 (774 - 782 MHz).
 • -,,- TV kanál 44 (654 - 662 MHz).
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3410 - 3600 MHz.
 • Prístupové siete v pásme 3,5 GHz - Informácia o podmienkach využívania frekvenčného spektra.
 • Odcudzený služobný preukaz TÚ SR.

č. 3 zo 6. apríla 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v oblasti Lučenec.
 • -,,- v obci Pružina (kraj Žilinský, okres Považská Bystrica).
 • -,,- pre mesto Skalica (kraj Trnavský, okres Skalica).
 • -,,- Stará Bystrica (kraj Žilinský, okres Čadca).
 • -,,- v obci Trstená (kraj Žilinský, okres Tvrdošín).
 • -,,- v obci Súľov.
 • -,,- v obci Levice.

č. 2 zo 17. marca 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Všeobecné povolenie č. VPR-04/2004 na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 - 870 MHz
 • 1. zmena všeobecného povolenia č. VPR-01/2002 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe
 • Všeobecné povolenie č. VPR-03/2004 na prevádzkovanie malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich  na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN), ktoré spĺňajú parametre uvedené v rozhodnutí CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ERC/DEC(99)23
 • Všeobecné povolenie č. VPR-05/2004 na prevádzkovanie malého výkonu pre poplachové hlásenie, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 - 870 MHz
 • Všeobecné povolenie č. VPR-BB/2004 (návrh) na prevádzkovanie zariadení malého výkonu pre vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach, ktoré pracujú na frekvencii 457 kHz
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a Dial Telecom, a.s.
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a eTel Slovensko, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a GlobalTel Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami, a.s. a ConnSpec Telekom, s.r.o.
 • Oznámenie TÚ SR o zverejnení technických špecifikácií regulovaných rozhraní

č. 1 z 5. februára 2004


I. NORMATÍVNA ČASŤ
 • Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
 • Všeobecné povolenie č. VPR-01/2004 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (SUT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe
 • Všeobecné povolenie č. VPR-02/2004 na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc družicovej služby, pracujúcich v systéme IRIDIUM
 • Všeobecné povolenie č. AA/2004 na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb (návrh)
II. OZNAMOVACIA ČASŤ
 • Odňaté licencie
 • Upozornenie pre registrovaných prevádzkovateľov