Vestník TÚ SR

     Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky prestal vychádzať. Jeho vydávanie bolo ukončené zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od roku 2014 vychádza Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Informácia o ukončení vydávania vestníka bola publikovaná vo Vestníku č. 6 z 12. decembra 2013 a na internetovej stránke.
     Telekomunikačný úrad SR vydával podľa zákona o elektronických komunikáciách Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, v ktorom zverejňoval svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, pričom zabezpečoval ochranu údajov. 

Pôvodné údaje:

Vydavateľom bol: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24.
  
ISSN 1336-4308 

Šéfredaktor: Ing. Roman Vavro