Víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa DVB-T je Towercom

14.08.2009, Tlačová správa

     Víťazom výberových konaní na pridelenie frekvencií: a) pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, b) pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu je Towercom a.s. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledku výberových konaní, ktorú dnes výberová komisia odovzdala Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). TÚ SR vydá víťazovi rozhodnutia - povolenia, ktorým mu pridelí frekvencie. Do povolení budú premietnuté záväzky, ktoré víťaz uviedol vo svojej ponuke. TÚ SR právoplatné povolenia zverejní na internete. Neúspešným účastníkom úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov.
     V stanovenom termíne do 16.7. 2009 do 13,30 hod. TÚ SR predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: Telecom Corp. a.s., Towercom a.s., a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určila poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzvach a odovzdala TÚ SR správu o priebehu a výsledku. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).
     Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého, druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb a v prípade verejnoprávneho multiplexu aj rozhlasovej programovej služby.
     Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebehne informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Informácie pre redakcie:

- Plné znenie výziev na predkladanie ponúk http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290
- Postup určuje § 32 ods. 7 – 17 zákona o elektronických komunikáciách  
- Kritériá výberu podľa § 19 ods. 4 http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislatva2/prvne-predpisy-v-oblasti-kultry/zkony/zkon-.-220/2007