Volania za účelom priameho marketingu - odpovede na najčastejšie otázky (FAQ)

Je možné získať predchádzajúci súhlas prostredníctvom volania?

Na účely priameho marketingu je dovolené volanie len s predchádzajúcim súhlasom účastníka alebo koncového užívateľa. Prostredníctvom volania nie je možné takýto súhlas získať, vzhľadom na to, že volanie by sa uskutočňovalo na účely priameho marketingu.

 

Ako a akou formou môže „občan“ vziať späť (zrušiť) súhlas s marketingovou komunikáciou?

Občan má právo kedykoľvek odvolať súhlas ktorý prevádzkovateľovi za účelom priameho marketingu udelil. V takomto prípade sa na späť vzatie súhlasu vzťahuje ustanovenie Čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).  Prevádzkovateľ musí okrem toho splniť všetky náležitosti v rámci povinnosti transparentnosti a informovať o spôsobe ako si môže svoje právo na odvolanie súhlasu uplatniť. Zároveň, odvolanie súhlasu musí byť minimálne rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.

 

Akým spôsobom je možné kontaktovať užívateľa/osoby, ktorého kontaktné informácie získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v prípade predaja podobných tovarov a služieb (up-sell)?

Pokiaľ prevádzkovateľ získa od zákazníkov ich kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty v súvislosti s predajom produktu alebo služby, ten istý prevádzkovateľ môže použiť tieto kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty na priamu reklamu svojich vlastných podobných produktov alebo služieb prostredníctvom elektronickej pošty aj bez predchádzajúceho súhlasu. Súčasne však prevádzkovateľ musí príjemcovi takejto elektronickej pošty poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.
 

Ako sa posudzuje tzv. cross-sell v prípade volaní za účelom priameho marketingu?

Cross-sell  je predajná stratégia, postavená na ponuke ďalších produktov alebo služieb existujúcim zákazníkom. Cross-sell volanie za účelom priameho marketingu je možné len s predchádzajúcim súhlasom účastníka alebo koncového užívateľa. V tomto súhlase musí byť presne (nie sektorovo) špecifikovaný predmet priameho marketingu. Pokiaľ volanie obsahuje akúkoľvek formu priameho marketingu nad rámec vopred udeleného súhlasu užívateľa, ide o nevyžiadané volanie.

 

Môžu volať za účelom prieskumu spokojnosti so službami? Ako sa posudzujú volania za účelom prieskumov (prieskum trhu, politické prieskumy atď.)?

Hovory len za účelom prieskumu nie sú posudzované ako nevyžiadaná komunikácia. Ak je hovor za účelom prieskumu spojený s akoukoľvek formou priameho marketingu, je nutný predchádzajúci súhlas užívateľa na túto marketingovú komunikáciu.

 

Ak počas prieskumu osoba vykonávajúca priamy marketing zistí, že zákazník nie je spokojný s nejakou službou, môžu mu počas hovoru ponúknuť inú pre neho prijateľnejšiu alternatívu služby/produktu?

Zákon je v tomto prípade striktný. V prípade, ak prevádzkovateľ volá za účelom prieskumu spokojnosti a nemá od účastník alebo koncového užívateľa, ktorým je FO, predchádzajúci súhlas na účely priameho marketingu, nesmie počas hovoru priamy marketing vykonávať.