Voľné pracovné miesta

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výberové konanie vyhlasuje úrad  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli: 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList