VP č. 1/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

                                                              vydáva

                 podľa ustanovení § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. 1/2004

na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb


(zmenené 15. februára 2005)

Dňa 1.8. 2005 zrušené a nahradené VP č. 1/2005 !

Toto všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „podnik“) poskytovať na území Slovenskej republiky elektronické komunikačné siete (ďalej len „siete“), elektronické komunikačné služby (ďalej len „služby“) alebo siete a služby za dodržania podmienok uvedených v tomto povolení.

Vzhľadom na všeobecnú povahu povolenia sa jednotlivé ustanovenia povolenia vzťahujú na konkrétnu sieť alebo službu, ak sa jej svojou podstatou týkajú.Článok 1

                                                Základné práva podniku

(1) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je podľa § 69 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený

(a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

(b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

(c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.(2) Podnik poskytujúci verejnú sieť má podľa § 28 zákona o elektronických komunikáciách právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku.

(3) Žiadny podnik nesmie byť vylúčený z možnosti byť určený na poskytovanie univerzálnej služby.

(4) Ostatné práva podniku vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách nie sú týmto dotknuté.Článok 2

                                     Podmienky všeobecného povolenia

(1) Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný v súvislosti s prepojením dodržiavať ustanovenia § 28 zákona o elektronických komunikáciách.

(2) Podnik je povinný zabezpečiť dostupnosť čísel z národného číslovacieho plánu pre svojich koncových užívateľov.

(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, má povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam podľa ustanovení § 69 zákona o elektronických komunikáciách.

(4) Ak úrad zriadi a spravuje osobitný účet univerzálnej služby, je podnik povinný plniť povinnosti podľa § 54 zákona o elektronických komunikáciách.

(5) Podnik, na ktorý sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa článku 3 povolenia, je povinný platiť administratívne úhrady takto

a) administratívnu úhradu tvorí

1. pevná ročná čiastka určená súhrnným počtom obyvateľov podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky žijúcich vo všetkých oblastiach, v ktorých podnik poskytuje siete, služby alebo siete a služby, pričom v prvom a poslednom roku platnosti oznámenia sa pevná úhrada určí ako 1/12 pevnej ročnej úrady vynásobená počtom začatých mesiacov platnosti oznamovacej povinnosti

Súhrnný počet obyvateľov žijúcich vo všetkých  oblastiach

Výška úhrady (v tis. Sk)

viac ako 2 mil. obyvateľov

200

do 2 mil. obyvateľov

100

do 700 tis. Obyvateľov

50

do 100 tis. Obyvateľov

10

do 50 tis. obyvateľov

5


2. čiastka 0,05% z obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb,

b) úhrada je splatná na účet úradu číslo 7000136022/8180 vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, IBAN SK49 8180 0000 0070 0013 6022, SWIFT CODE: NBSBSKBX, variabilný symbol pridelí úrad,

c) úhrada za príslušné obdobie je splatná do 30. júna nasledujúceho roku,

d) pre možnosť kontroly výšky administratívnych úhrad je podnik účtujúci v sústave podvojného účtovníctva povinný predkladať úradu výkaz ziskov a strát/ru/ spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať výnosy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb; podnik účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva je povinný predkladať úradu výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať príjmy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb a to v termíne do 30. marca nasledujúceho roku. Podniky, ktoré podľa § 38 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov a o zmenách v ústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov majú predĺženú lehotu pre podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb, predkladajú výkazy v termíne do 30. júna nasledujúceho roku.

(6) Podnik je povinný v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 55 až 57, § 59 až 62, § 64 až 65 zákona o elektronických komunikáciách.

(7) Podnik je povinný zabezpečiť ochranu práv koncových užívateľov podľa ustanovení § 39 až 45, § 47 a § 48 zákona o elektronických komunikáciách.

(8) Na požiadanie úradu je podnik povinný poskytnúť informácie podľa § 38 zákona o elektronických komunikáciách.

(9) Podnik je povinný zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ a jeho pripojenie do siete na vlastné náklady podľa § 56 zákona o elektronických komunikáciách; technickú špecifikáciu schvaľuje úrad.

(10) Podnik je povinný podľa § 42 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách pripraviť svoje siete a služby na obdobie krízových situácií a mimoriadnych situácií/komponenty/ na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia, záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému a verejným vysielaním pre obyvateľstvo na základe požiadaviek oprávnených subjektov podľa príslušných právnych predpisov/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/.

(11) Podnik je povinný pri poskytovaní sietí a prevádzkovaní zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov/5-sk/sk/.

(12) Významný podnik na relevantnom trhu určený úradom podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu úrad určil podľa § 18 až § 24 a § 27 zákona o elektronických komunikáciách.

(13) Podnik je povinný pre udržanie celistvosti a neporušiteľnosti verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia medzi sieťami, službami alebo sieťami a službami dodržiavať ustanovenia podľa osobitných predpisov/en/.

(14) Podnik je povinný zabezpečiť verejné siete pred neoprávneným prístupom podľa ustanovení § 57 ods. 1 a ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách.

(15) Podnik je povinný zabezpečiť, aby verejná sieť a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia, odporúčaniam Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a technickým normám a špecifikáciám vydaným Európskym štandardizačným telekomunikačným inštitútom (ETSI), najmä z hľadiska

a) bezpečnosti prevádzky siete,

b) udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,

c) prevádzkyschopnosti služieb,

d) pripojenia koncových zariadení prepojenia sietí

e) prepojenia sietí.

(16) Minimálny súbor prenajatých okruhov podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách je uvedený v prílohe č. 1.

                                                                Článok 3

                                                   Oznamovacia povinnosť

(1) Podnik, ktorý chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby, je povinný oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny alebo zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby.

(2) Oznamovacia povinnosť sa nevyžaduje

a) ak počet užívateľov príslušného podniku neprevýši počet 200 a ročný obrat z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb neprevýši 2 mil. Sk. Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne,

b) ak podnik poskytuje sieť výlučne pre vlastné použitie,

c) ak podnik poskytuje službu výlučne pre vlastné použitie.


(3) Podnik splní oznamovaciu povinnosť doručením dostatočného a úplného písomného oznámenia podľa prílohy č. 2 úradu.

(4) Úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby.

(5) Neúplné oznámenie úrad vráti oznamovateľovi na doplnenie.

(6) Podnik má právo požiadať o potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti. Úrad do jedného týždňa splnenie povinnosti potvrdí.

(7) Zaevidovanie oznámenia úrad do jedného týždňa zverejní na svojej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk.                                                             Článok 4

                                                  Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa tieto všeobecné povolenia vydané úradom

1. všeobecné povolenie VPT-1/2001 na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasových a televíznych programových služieb v káblových distribučných systémoch,

2. všeobecné povolenie VPT-2/2001 na poskytovanie telekomunikačnej služby – sprostredkovanie prístupu do siete INTERNET a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov (§ 28 zákona),

3. všeobecné povolenie VPT-3/2001 na prevádzkovanie GSM brán,

4. všeobecné povolenie VPT-1/2003 na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát,

5. všeobecné povolenie VPT-2/2003 na poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov,

6. všeobecné povolenie VPT-3/2003 na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných sietí, na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných zariadení a na poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.                                                             Článok 5

                                                             Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 26. marca 2004

Ing. Milan Luknár, v.r.

                                                                                              predseda/ru/ Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z.
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).

§ 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).
/komponenty/ Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z.z.

§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

§ 2 písm. s) zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/ Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 164/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie.
/5-sk/sk/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/1993 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa.
/en/Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z. ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.                                 Príloha č. 1 k všeobecnému povoleniu č.1/2004

                                     Minimálny súbor prenajatých okruhov

Typ okruhu

Norma

Poznámka

Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu

STN EN 300 448

vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania

Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu

STN EN 300 451

vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania

Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu

STN EN 300 449

vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania

Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu

STN EN 300 452

vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania

Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s
(D64U)

STN EN 300 288

STN EN 300 289

prezentácia rozhrania

vlastnosti spojenia

Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048U)

STN EN 300 247

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania

Digitálny štruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048S)

STN EN 300 419

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania


Okruhy vyhovujúce predchádzajúcim normám s označením STN ETS sa považujú za vyhovujúce aj normám STN EN.


                                                                   Príloha č. 2 k všeobecnému povoleniu č. 1/2004

                                                  O z n á m e n i e word(formulár .rtf)

                                                       podľa § 14

                      zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

                                                              o

 • zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby

 

 • zmene poskytovania siete, služby alebo siete a služby
 • zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby
 1. Meno a adresa podniku

Priezvisko a meno alebo

Obchodné meno a právna forma

 
I Č O (ak bolo pridelené)  
Sídlo:                    

Ulica

 

                             Miesto

 

                             P S Č

 
Miesto podnikania:  

Ulica

 

Miesto

 

                             P S Č

 

 

 1. Osoba alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku

 

Meno a priezvisko

 

Funkcia

 

Telefón

 

Fax

 

Mobilný telefón

 

E-mail

 


Meno a priezvisko

 

Funkcia

 

Telefón

 

Fax

 

Mobilný telefón

 

E-mail

 


3. Opis poskytovaných sietí a služieb

1 2

3

4

5

 

Sieť

 

Služba

Ďalšie detaily o sieti alebo službe

Geografická oblasť, v ktorej sú   siete, služby alebo siete a  služby poskytované

Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a  služby

         
         
         
                          

Stĺpec 1 : Pokiaľ sieť nie je poskytovaná podnikom, ktorý oznamuje zámer nie je potrebné vyplniť. Ak sú poskytované iba služby (napr. prostredníctvom siete iného podniku) detaily o sieti nie je potrebné uvádzať. Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie sietí. Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte iná sieť a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 2 : Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie služieb. Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte iná služba a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 3 : V tomto stĺpci uveďte ďalšie detaily o sieti a/alebo službe (pozri príklady v dodatku č. 1).

Stĺpec 4 : Pre každú sieť resp. službu uveďte geografickú oblasť kde je služba alebo sieť poskytovaná.

Stĺpec 5 : Uveďte predpokladaný termín začatia poskytovania siete/služby.

Kategórie sietí alebo služieb (stĺpec 1 a 2)

Sieť: • Pevná telefónna sieť (t.j. pevná sieť používaná prevažne pre poskytovanie verejných telefónnych služieb)
 • Mobilná telefóna sieť (t.j. rádiová sieť používaná prevažne na poskytovanie mobilných telefónnych služieb)
 • Satelitná sieť (napr. satelitná sieť používaná pre R a TV vysielanie, SNG alebo poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb)
 • Sieť pre retransmisiu R a TV signálov (KDS,MMDS)
 • Sieť R aTV vysielačov
 • Sieť na rozvod elektrickej energie (v rozsahu, v ktorom sa používa na prenos signálov)
 • Pevná sieť (špecifikujte detaily v 3 stĺpci)
 • Bezdrôtová sieť (špecifikujte detaily v 3 stĺpci)
Služba: • Verejná telefónna služba
 • Iné hlasové služby
 • R a TV vysielanie
 • Dátové služby, prenos dát (špecifikujte detaily v 3 stĺpci)
 • Sprostredkovanie prístupu k sieti internet (napr. „dial-up“, broadband, špecifikujte detaily v 3 stĺpci)
 • Iné elektronické komunikačné služby (špecifikujte detaily v 3 stĺpci)


4. Vyhlásenie

V mene vyššie uvedeného podniku vyhlasujem, že:
 • Všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné
 • Podnik berie na vedomie:
 • Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
 • Všeobecné povolenie 01/2004 vydané Telekomunikačným úradom SR
 • Všeobecne záväzné právne predpisy vydané Telekomunikačným úradom SR

Dátum:Meno(á), priezvisko(á) a funkcia (e):                                                      Podpis (y):Oznámenie je potrebné doručiť poštou na adresu:

Telekomunikačný úrad SR

Odbor technickej regulácie

Továrenská 7, P.O. BOX 18

810 06 B r a t i s l a v a 16


Dodatok č. 1 (príklady)
  1 2

3

4

5

   

Sieť

 

Služba

Ďalšie detaily o sieti alebo službe

Geografická oblasť, v ktorej sú   siete, služby alebo siete a  služby poskytované

Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a  služby

Podnik 1 Pevná telefónna sieť 1)Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

3) Iné

1)      Miestne, národné a medzinárodné hlasové služby

2)      „Dial-up“, „broadband“

3)      Poskytovanie prístupu k sieťovým prvkom inými oprávnenými podnikmi

  1)celá republika

 

 

 2) celá republika

 3) celá republika

 

1) Marec 2004

 

 

2) Máj 2004

3) Jún 2004

Podnik 1 Bezdrôtová sieť 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

Bezdrôtová sieť prevádzkovaná v rôznych frekvenčných pásmach

Služby:

1)Miestne, národné a medzinárodné hlasové služby

2) „Dial-up“, „broadband“

 

1)      celá republika

 

 

2)      celá republika

 

 

Marec 2004

Podnik 2 Sieť R a TV vysielačov nie Prevádzkovanie siete TV vysielačov  celá republika Jún 2004

  1 2

3

4

5

   

Sieť

 

Služba

Ďalšie detaily o sieti alebo službe

Geografická oblasť, v ktorej sú   siete, služby alebo siete a  služby poskytované

Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a  služby

Podnik 3 Sieť pre retransmisiu R a TV signálov 1)Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

 

Káblový distribučný systém

Služby

1) Miestne, národné a medzinárodné hlasové služby

2) Broadband prístup k internetu

 

Mesto 1, Mesto 2, Mesto 3...

 

1) Júl 2004

 

 

2) Máj 2004

 

Podnik 3 Sieť pre retransmisiu R a TV signálov   Káblový distribučný systém MMDS

(pásmo 2,5 – 2,7 GHz)

Dostupné v okrese 1, 2, 3... a v časti okresov 4,5...  

Marec 2004

Podnik 4 nie Verejná telefónna služba Služba voľba operátora a predvoľba operátora poskytovaná na verejne telefónnej sieti  celá republika August 2004
Podnik 5 Bezdrôtová sieť 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

3) prenos dát

Sieť prevádzkovaná v písme 3,5 GHz a 26 GHz

Služba:

Broadband prístup k internetu

Kraj 1, Kraj 2,..

Okres 1, 2..

Mesto 8, Mesto 9

 

September 2004

Podnik 5 Sieť R a TV vysielačov nie Prevádzkovanie siete vykrývacích TV vysielačov Kraj 4, Kraj 5 Február 2004

  1 2

3

4

5

   

Sieť

 

Služba

Ďalšie detaily o sieti alebo službe

Geografická oblasť, v ktorej sú   siete, služby alebo siete a  služby poskytované

Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a  služby

Podnik 5 Sieť R a TV vysielačov Služba vysielania RaTV programov

 

Poskytovanie  vysielania RaTV programov pre tretie osoby

 

Celá republika

 

Júl 2004

 

 

Podnik 6 Mobilná telefónna sieť Verejná telefónna služba Poskytovanie mobilných telefónnych služieb Celá republika  

Marec 2004

Podnik 7 Satelitná sieť Iné Poskytovanie „uplinku“ pre tretie osoby Celá republika August 2004
Podnik 8 Satelitná sieť Služba vysielania RaTV programov

 

Poskytovanie  vysielania RaTV programov pre tretie osoby Celá republika  

September 2004

Podnik 9 Bezdrôtová sieť Prístup k internetu WIFI sieť v pásme 2,4 GHz Mesto 6, Mesto 7,... November 2004
Podnik 10 Pevná sieť nie Poskytovanie nenasvietených optických vlákien

Služba:

Poskytovanie prístupu k sieťovej infraštruktúre pre iné podniky

Spojenie medzi mestami 1, 2, 3, 4

Jún 2004

Podnik 11

nie

Verejná telefónna služba

Ďalší predaj služieb

Celá republika

Máj 2004